Sidebar

19
Thu, Jul
 
 
 logo
 

สนตอ.๑๒๘/๒๕๖๐-๒๕๖๑

                                                       ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑

เรียน   ท่านสมาชิก

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐–๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒) สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา ดังกล่าว มีกำหนดการ และระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

๑๕.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครบ ๘๐ ปี

๑๕.๓๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตรขอบคุณคณาจารย์ และนักเรียนปัจจุบัน ผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ

๑๗.๐๐ น. สมาชิกลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหาร

๑๗.๕๕ น. นายกสมาคมฯ มอบทุนให้กองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

               นายกสมาคมฯ มอบทุนให้กองทุนนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

               นายกสมาคมฯ มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

               นายกสมาคมฯ มอบทุนให้โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล

               นายกสมาคมฯ มอบทุนสนับสนุนโครงการเด็กเตรียม เด็กดี ตามรอยพระบาทรัชกาลที่ ๙

                    นายกสมาคมฯ นำสมาชิกถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๑๘.๐๐ น.  เริ่มประชุมตามวาระดังนี้

                วาระที่ ๑   ประธานแจ้งเพื่อทราบ

     วาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

                วาระที่ ๓   รายงานกิจกรรมของสมาคมฯ ระหว่างสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๑

                วาระที่ ๔   รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

                วาระที่ ๕   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ วาระ ๒๕๖๑–๒๕๖๒

                วาระที่ ๖   เลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ วาระ ๒๕๖๑–๒๕๖๒

                วาระที่ ๗ วาระอื่น ๆ

๑๘.๕๕ น.  นายกสมาคมฯ คนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานสมาคมฯ

                พิธีส่งมอบงาน และแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ คนใหม่ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

                อนึ่ง สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมจะต้องมีสถานภาพเป็น สามัญสมาชิก เท่านั้น ท่านที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง กรุณาเข้าไปตรวจสอบสถานภาพของท่านว่าเป็นสามัญสมาชิกถูกต้องหรือไม่ ที่  http://www.triamudom-alumni.com/member/  หากพบว่าไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งกลับและส่งหลักฐานเพื่อแก้ไขสถานภาพทางอีเมล cupsaa@triamudom-alumni.com

จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง และโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ขอขอบคุณยิ่ง

 

                                                                                         ขอแสดงความนับถือ

                                                                                       นางนันทวัน วิมานรัตน์

                                                          เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดาวน์โหลด : ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่นี่

                  ระเบียบวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ๒๕๖๑ ด้ที่นี่

Top Stories

Grid List

 

" หนังสือ ๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปี เตรียมอุดม "

ราคาเล่มละ ๘๐๐ บาท

สั่งซื้อใด้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 02 2522325 , 085 326 6996

 
 
ข่าวดีข่าวด่วน!
พลาดแล้วเสียดายแน่นอน! หนังสือ
๗๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี
๘๐ ปี เตรียมอุดม ......อ่านต่อ
Read more ...

เยยมพชยวฒน อทยวรรณ2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร อุปนายก ได้นำคณะกรรมการบริหาร เข้าคารวะ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รุ่นพี่ ต.อ. 31 ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับงานของ สนตอ. แก่รุ่นน้องเป็นอย่างมาก

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ตอ. 37.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ตอ. 39 เนื่องในโอกาส.....อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ดลเดช พัฒนรัฐ ตอ. 37...อ่านต่อ

Read more ...

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสมศักดิ์ จังตระกุล ตอ. 40 เนื่องในโอกาส .....อ่านต่อ

Read more ...

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Apirak39r

ายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

นายก สนตอ. วาระ 60-61

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258