Sidebar

Magazine menu

18
Fri, Aug

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ได้รับเลือกเป็นนายก สนตอ.วาระ 2560-2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2  มีสามัญสมาชิกและภาคีสมาชิก เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ประชุมได้เลือกนายกสมาคมคนใหม่ คือ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ได้รับเลือกจากสมาชิกโดยมีเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ในวาระปี 2560-2561
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และอื่นๆ เคยเป็นนักเรียนชั้น มศ.4 และ มศ. 5 ห้อง 103 อาคารอรชร 1
คุณหมอมีนโยบายในการทำงานให้กับสมาคมฯ ในวาระปี 2560-2561 ด้วยการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนระดับ World class ด้วยแนวคิด 4 ประการ
1. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักเรียนสู่ความเป็น 4.0
2. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
3. ขยายเครือข่ายนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯให้ได้ราว 50%
4. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักเรียนมีจิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รวมทั้งมีความฉลาดทางอารมณ์
 
ในโอกาสนี้ นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ได้กล่าวถึงการทำงานในวาระสำคัญ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครบรอบ 80 ปี ไว้ว่า
"ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามา ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯในช่วงเวลาที่โรงเรียนครบรอบ 80 ปี ผมและเพื่อนรุ่น 39 ทั้งรุ่น รวมทั้งรุ่นพี่ๆและน้องๆ ตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะส่งเสริม กระชับความสัมพันธ์ ของพี่น้องชาว ตอ. ให้แนบแน่นและเข้มแข็งขึ้น มุ่งมั่นให้ได้สำเร็จถึง กึ่งหนึ่ง ของทั้งศิษย์เก่าและใหม่
ตั้งใจจะช่วยส่งเสริมให้รุ่นน้องที่เข้าใหม่ พัฒนาเป็นเด็กเตรียม 4.0
เพื่อก้าวไปพร้อมกับโลกยุคดิจิตอล
ส่งเสริมความสามารถของน้องๆ ที่เป็นที่หนึ่งในประเทศให้ก้าวไกล ไปถึงระดับ Worldclass
และอีกสิ่งที่สำคัญยิ่งคือส่งเสริมความฉลาดทางด้านอารมณ์ให้เด็กเตรียมฯเติบโตไปพร้อมกับความฉลาดด้านความคิดที่สูงส่งอยู่แล้ว ให้เกิดดุลยภาพ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ในการดำรงชีวิตตลอดไป"