Sidebar

07
Sat, Dec

เชิญชมวีดีทัศน์ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ กล่าววิสัยทัศน์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒