Sidebar

23
Fri, Aug

เชิญชมวีดีทัศน์ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ กล่าววิสัยทัศน์ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒