Sidebar

Magazine menu

18
Sun, Apr

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒-๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒-๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ