Sidebar

19
Sun, May

สนตอ.นำนักเรียน ม.๔ ห้อง ๒๗๗ ตึก ๓ ชมสวนจิตรลดา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐


วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๕ - ๑๒.๐๐ น.
สนตอ.ร่วมกับรร.เตรียมอุดมศึกษา จัดโครงการ เด็กเตรียมฯ เด็กดี ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ นำนักเรียนเตรียมอุดมชั้น ม.๔  ห้อง๒๗๗ ตึก๓. ไปเยี่ยมชม โครงการส่วนพระองค์ ในสวนจิตรลดา งานนี้พี่ๆนักเรียนเก่าเตรียมอุดม ร่วมเดินทางไปกับคณะนักเรียนและอาจารย์เพื่อช่วยดูแล อำนวยความสะดวก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักราชวัง
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้าน รวมทั้งนร.เก่าหลากหลายรุ่น
ทั้งนี้วิทยากรได้นำชมและอธิบายโครงการส่วนพระองค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงการต่างๆของรัชกาลที่ ๙