Sidebar

23
Sat, Feb

สนตอ.นำนักเรียน ม.๔ ห้อง ๓๔๒,๓๔๓,๓๔๕ ชมสวนจิตรลดา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

 วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๓๕ - ๑๒.๐๐ น. สนตอ.ร่วมกับรร.เตรียมอุดมศึกษา จัดโครงการ เด็กเตรียมฯ เด็กดี ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ นำนักเรียนเตรียมอุดมชั้น ม.๔  ห้อง ๓๔๒,๓๔๓,๓๔๕ ตึก ๖๐ ปี ไปเยี่ยมชม โครงการส่วนพระองค์ ในสวนจิตรลดา งานนี้พี่ๆนักเรียนเก่าเตรียมอุดม ร่วมเดินทางไปกับคณะนักเรียนและอาจารย์เพื่อช่วยดูแล อำนวยความสะดวก และประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักราชวัง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้าน รวมทั้งนร.เก่าหลากหลายรุ่น ทั้งนี้วิทยากรได้นำชมและอธิบายโครงการส่วนพระองค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โครงการต่างๆของรัชกาลที่ ๙