Sidebar

Magazine menu

18
Fri, Aug

กรรมการบริหารวาระ 2560-2561

Typography

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2560 – 2561

>> Download คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายก สนตอ. <<

นายก สนตอ.

 

                                                                                      Somyos1r

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร

 

อุปนายก

 

Prinya39r

ดร.ปริญญา ทุมสท้าน

 

nantawan cha 39

พญ.ดร.นันทวัน ชอุ่มทอง

 

Suppachai39r

คุณศุภชัย ภาคสังข์

 

Veerawat39r

คุณวีรวัต คุณานุกูล

 

kaisri 39

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

 

 

Kittirat40r

คุณกิตติรัตน์ ตันเทอดทิตย์

อุปนายกรุ่น 40

 

 

Thanukorn41r

คุณธานุกร รุมาคม

อุปนายกรุ่น 41

 

 

ฝ่ายเลขาธิการ

 

Nantawan39r

คุณนันทวัน วิมานรัตน์

 

No Picture

คุณกรรณิการ์ สิทธิานุวัตร์

 

chonrak 40

คุณชลรัก สายวัฒน์

 

Jananya41r

คุณจณัญญา บุบผาชื่น

 

No Picture

ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล

 
อนุกรรมการ
     

 

ฝ่ายเหรัญญิก

 

Apiradee39r

คุณอภิรดี วาณิชกุล
เหรัญญิก

 

Pornthip39r

คุณพรทิพย์ ตันติเศรษฐ

 

Peeraphan39r

คุณพีราพรรณ ศรีจันทร์สุข

 

No Picture

รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท

 

Paisal41r

คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์

 

Chatravee42r

พอ.หญิง ชัชว์รวี ธีรเนตร

อนุกรรมการ
   

ฝ่ายทะเบียน

 

186

คุณวันดี พืชผา

 

Panumas39r

คุณภาณุมาศ สุขอัมพร

 

pantida 40

คุณพรรณธิดา บุปผาคำ

 

Sukrutai41r

พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์

กรรมการกลาง


Mallee39r

คุณมัลลี กรรณสูต
กรรมการกลาง

 

Jidapa39r

ทพญ.จิดาภา สุวรรณบุตร
กรรมการกลาง

 

No Picture

ดร.ดวงใจ สินธุสังข์
กรรมการกลาง

 

No Picture

คุณประสงค์สุข ตรีพรชัยศักดิ์
กรรมการกลาง

   
อนุกรรมการ 


 

 

ฝ่ายหารายได้

 

Suneerat39r

พ.อ.หญิง พญ.สุนีรัตน์ แสงวิโรจน์กุล
ประธานฝ่ายหารายได้

 

Apichart39r

คุณอภิชาติ ผึ้งน้อย

 

Supaporn39r

คุณสุภาภรณ์ ภักดีจรัส

 

No Picture

คุณดารุณี ฉัตรไพฑูรย์

 

Nat40r

คุณณัฎฐ์ อุปถัมภากุล

 

patcharapron 41

คุณาพัชราภรณ์ ตันติเสวี

 

Kittisak41r

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

 

 

somyod 42

พ.สมยศ นะลำเลียง

 

 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

 
Kitja39r

คุณกิจจา ประชาผดุง
ประธานฝ่ายกิจกรรม

 

162

น.อ.พิเศษ นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น.

 

nat 39

คุณณัฐ กรศรีทิพา

 

Kasemsri39r

คุณเกษมศรี จารุประดิษฐ์เลิศ

 

chartchai40r

คุณชาติชาย วิริยะพานิช

 

No Picture

คุณพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์

 

Napatr40r

คุณนภัทร โหตรภวานนท์

 

Aoithip41r

คุณอ้อยทิพย์  เหราบัตย์

 

Somchai Au41r

คุณสมชาย อออุดมยุทธ
 

 

No Picture

คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์

 

Saifon43r

คุณสายฝน เหตระกูล

 
อนุกรรมการ
 

   

 

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


chairat 39

คุณชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

Thamol39r

คุณธมล หวังดำรงเวช

 

Nisaluk40r1

คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี

 

Patcharawan41r

คุณพัชราวรรณ ปาจรีย์

 Chothip42r

คุณช่อทิพย์ รัตนการุณย์

 Nipaphan43r

คุณนิภาพรรณ แสงอินทร์

 
อนุกรรมการ
     

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


saovarak 39

คุณเสาวฐ์วลักษณ์ โรจนพฤกษ์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 patchanee 39

คุณพัชนี วัธนเวคิน


141

พ.ต. ดร. ราเชน มีศรี


Muncharee39r

คุณมัญชรี เวชชาชีวะ

 

nattama 40

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

 

Waree41r

คุณวารี รงคะอำพันธุ์


No Picture

คุณจันทรัตน์ สมบูรณ์ศิลป์

 

 

No Picture

คุณวราพร พิพิธสุขสันต์

 
อนุกรรมการ
     
     

 

ฝ่ายปฏิคม

 

Kamolwan39r

คุณกมลวรรณ ทองพันชั่ง
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

Daranee39r

คุณดารณี สินสวัสดิ์

 

Puangthong39r

คุณพวงทอง วิเศษลักษณ์

 

No Picture

คุณธนวัฒน์ พรหมพิทักษ์กุล

 

Rattinun40r

พลตรีหญิงรัตตินันท์ นวลสุวรรณ์

 

Kasinee40r

คุณเกศินี วลีอิทธิกุล

 

Monhatai40r

คุณมณหทัย คงอุไร

 

Niran41r

คุณนิรันดร์ ธิติรักษ์พาณิชย์

 

Pornruttamon41r

คุณพรรัฐมนต์ สี

 

No Picture

 คุณวีรวิทย์ ชนะภัย

อนุกรรมการ
     
     

 

ฝ่ายสาราณียกร

 

Kasinee39r

คุณเกศินี สุทธิวรางกูล
ประธานฝ่ายสาราณียากร

 

nick39r

ผศ.นิก สุนทรธัย

 

sira 40

คุณศิระ วิสุทธิโกศล


parinya 41

คุณปริญญา เปาทอง

 
อนุกรรมการ
 
 ฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน


sutat 39นพ. สุทัศน์ ดวงดีเด่น
ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 

Dr.Wichai39r

นพ.วิชัย อัศวภาคย์

 

Archanya39 1r

รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

 

vachira 40

ดร.วชิรา อารมย์ดี

 

 

Thanit43r

ดร.ธนิต ซังถาวร

 
อนุกรรมการ    
   

 

ผู้แทนโรงเรียน


Yongyuth38r

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ