Sidebar

16
Mon, Sep

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี 2559-60

Typography

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี 2559-60


ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี 2559-60

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

 
     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐ มีนักเรียนปัจจุบันรวม ๓ ชั้นปี จำนวนนักเรียนกว่า ๔,๐๐๐ คน มีนักเรียนเก่าที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน มีนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายและสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์มากที่สุดในโลก และมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกเช่นกัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งนี้ถือเป็นบ้านที่มีบทบาทในการลงเสาเข็มการเรียนรู้ที่แข็งแรง อันเป็นผลส่งให้นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และบุคคลเหล่านี้ได้เติบโตกลายเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไทยที่รักยิ่งของเรา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทุกมิติอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ในการทอดผ้าป่าการศึกษาครั้งแรก ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนได้รับเงินบริจาคประมาณเจ็ดล้านบาทเศษ ซึ่งคณะกรรมการสามารถนำไปใช้ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟและสายไฟในอาคารต่างๆ เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว อันสามารถทำให้โรงเรียนสามารถติดตั้งระบบปรับอากาศในห้องเรียนทุกห้อง เพื่อแก้ปัญหาอุณหภูมิในห้องเรียนที่สูงขึ้น เกิน 42 องศาเซลเซียส ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมา ต่อไปนี้นักเรียนทุกคน ครู อาจารย์จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อันจะทำให้ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ในปีนี้โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้มีข้อสรุปในงานที่จำเป็นและสำคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับ การจัดการจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการการบูรณะปรับปรุงอาคารบริหารและอาคารเรียน ได้แก่ ตึก ๑, ๒, ๓ รวมทั้งอาคารห้องสมุดที่ชำรุดทรุดโทรมอย่างมากจากพื้น ผนัง ถึงหลังคา เนื่องจากการก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐ ปี ดังสภาพที่ปรากฏอย่างเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า อันสามารถทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หากมิได้มีการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมโดยด่วน

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยแหล่งความรู้ใหม่ๆ จาก Internet ระหว่างการเรียนการสอนตลอดเวลา การปรับปรุงขยายความเร็วเครือข่ายสื่อสารข้อมูลในโรงเรียนให้เพียงพอต่อการเรียนของนักเรียนทั้ง ๔,๐๐๐ คน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งมีอายุใช้งานมากกว่า ๕ ปี กว่า ๑,๐๐๐ เครื่อง เพื่อให้นักเรียนและคณาจารย์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

วาระวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปีนี้ เป็นโอกาสดีที่มีความร่วมมือกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยนำรายได้จัดตั้งบัญชีกองทุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา-เตรียมอุดมศึกษา เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาถาวรวัตถุที่จำเป็น ในการส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนในอนาคตต่อไป สอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมฯ “ช่วยโรงเรียน ส่งเสริมครู ดูแลน้อง” คณะกรรมการขอขอบพระคุณทุกท่านในกุศลจิตที่มีให้กับสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติภูมิแห่งนี้ของพวกเราทุกคนทำบุญผ้าป่าสามัคคี โดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขที่ ๐๕๒-๐-๔๖๖๒๖-๘
ชื่อบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา-เตรียมอุดมศึกษา”
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์ใบนำฝากเงินธนาคารไปที่ โทรสาร ๐๒-๒๕๕-๕๘๘๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒-๒๓๒๕ อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา


กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

“ช่วยโรงเรียน ส่งเสริมครู ดูแลน้อง”
วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
หลังพิธีทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และรับประทานอาหารแล้ว
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการจัดตั้งองค์ผ้าป่าที่ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ แล้ว ฉลององค์ผ้าป่า
วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๒๙ น. เคารพธงชาติ รวมแถวนักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน
ประธานในพิธี นำกราบพระ
กรรมการอำนวยการ กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี กล่าวนำถวาย “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา”
ประธานสงฆ์ อธิษฐานพิจารณาผ้าป่า แล้วกล่าวสัมโมทนียคาถา
ถวายเครื่องไทยทาน คณะสงฆ์ประทานพร

คณะกรรมการผ้าป่า


 คณะกรรมการองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์
พระเทพญาณวิศิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดปทุมวนาราม

ประธานอำนวยการ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการสถานศึกษา

ที่ปรึกษา
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ พ.ต.ต. ยงยุทธ สาระสมบัติ รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์ พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ คุณกร ทัพพะรังสี คุณธงชัย ลํ่าซำ
คุณชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นพ.มาโนชญ์ ลีโทชวลิต น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
อาจารย์ทองใบ อติชาตพงศ์ อาจารย์พรรษา คูสำราญ คุณก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คุณสุชาต วิริยะพานิช ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด ดร.พสุ โลหารชุน
คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ดร.ปานเทพ ลาภเกษร

คณะกรรมการอำนวยการ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา
คณะกรรมการสายนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คณะกรรมการสายที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ
คุณบุญเสียง บุญยะรัตกานนท์ คุณประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์
รศ.วิจิตรา อุปการนิติเกษตร คุณเสาวณิตย์ พิศุทธิ์นารากูล พญ.นลินี ไพบูลย์
คุณกิติชาติ การุณรัตนกุล คุณนุกูล ชนะชมภู คุณวัธนชัย วิริยศิริ
คุณนิทัศน์ ตรีเพ็ชร์ พล.ต.ต.หญิง พญ.ทัศนีย์ สันติกุล คุณพันโภชน์ ต่วนโสภณ
นพ.ชาญชัย ชาครเวท คุณวรนันท์ อุทารจิตต์ คุณถกล ติงธนาธิกุล
คุณโสภณ สิกขโกศล คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ คุณชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล
คุณไมตรี แซ่อึ้ง คุณโสภณ ตันประสิทธิกุล คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา
คุณสัจจะ มารัตนชัย คุณอารีรัตน์ กิตติวรรธนกุล คุณนิรมล ทิรานนท์
คุณศิริรัตน์ สาครินทร์ คุณวีรวุฒิ สรรพกิจ คุณศิริพรรณ เก่าเจริญ
คุณนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา คุณปราโมทย์ เจริญภักดี คุณฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจ
คุณสมจิตร์ รุ่งตระกูลชัย ดร.ชฏาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว ดร.รมย์ฤดี เวสน์
ดร.นพ.มโน เลาหวณิช คุณสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์ คุณประกิจ โซวิกุล
นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม ดร.อัมพร ต่อศิริสุข คุณยุถิกา สนธยานาวิน
คุณดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ คุณศิลปชัย วัชระ คุณศิรเดช ฐิตะฐาน
คุณวิสา เจริญเกียรติกุล คุณวิบูลย์ศรี พงษ์พิทักษ์ คุณวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
คุณตฤณ ตันเสถียร พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร คุณสมพร ว่องวุฒิพรชัย
คุณเกียรติศักดิ์ จรรยาวิลาส คุณกัญจนา ศิลปอาชา คุณวิรัตน ์ จินดานุวัฒน์
ดร.จารุวรรณ เฮงตระกุล คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ศ. ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี คุณจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ คุณอารีวรรณ ฮาวรังษี
คุณบุรณี รัชไชยบุญ คุณวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล คุณสุรศักดิ์ หุ่นสุวรรณ
ดร.พันธุ์นิภา แย้มชุติ คุณวรนุช เดชะไกศยะ คุณวิสิฐ ตันติสุนทร
พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ คุณวิชาดา อัคนิทัต รศ. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
คุณกรแก้ว วิริยะวัฒนา คุณผ่องใส กรีพร้อม คุณบุญจง ลิ้มอุดมพร
คุณพรกนก วิภูษณวรรณ คุณธนากร อุ่นปิโยดม
คณะกรรมการสายกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ
คุณนฤมล ศิริวัฒน์ คุณวาสนา ปิ่นสินชัย คุณวรงค์ วงศ์วรกุล
คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน คุณศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย คุณอภิชาติ เรืองศรี
คุณพัชรี บุญแก้ว คุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล คุณนันทวัน วิมานรัตน์
คุณชาติชาย วิริยะพานิช คุณจณัญญา บุบผาชื่น อาจารย์อุบล สาธิตะกร
คุณสุรีย์ อรรถคัมภีร์ คุณชญาณี บุรพรัตน์ คุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์
คุณเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล คุณวัจน์จรีย์ สุวรรณพิมพ์ คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
คุณชลรัก สายวัฒน์ คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์ คุณนุสรา นวนิตย์วรานนท์
คุณวีระ ตติยวัฒนชัย คุณวันดี พืชผา ศ. ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล
คุณพรรณธิดา บุปผาคำ คุณธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์ ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี
พ.อ.หญิง ชัชว์รวี ธีรเนตร คุณสัณฐิภูมิ์ คัณธาระคุปต์ พล.ร.ต. นพ.ธีรัช หทยีช ร.น.
น.อ.(พิเศษ) นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น. คุณณัฏฐ์ อุปถัมภากุล คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี
คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย คุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์ คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา
คุณชม ตันติธรรมถาวร คุณเสาฐ์วลักษณ์ โรจนพฤกษ์ คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์
คุณอ้อยทิพย์ เหราบัตย์ คุณนภิสรา วงษ์สว่าง คุณจิรศักดิ์ เนื่องสิกขาเพียร
คุณมรกต จริตควร คุณอานันต์ ดวงมณี คุณมัญชรี เวชชาชีวะ
คุณพัชนี วัธนเวคิน พ.อ.หญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์ คุณปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ
คุณสุดาพร เทศนะนาวิน คุณวินัย เหมพรรณไพเราะ คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ
คุณสุขฤทัย เลขยานนท์ คุณวีรวิทย์ ชนะชัย คุณเจิมใจ พรพิบูลย์
คุณวีรชาติ เหเจริญศรี คุณจรัสพร มงคลสุข คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์
คุณฉลาด แก้ววิเศษ คุณศุภชัย ภาคสังข์ คุณช่อทิพย์ รัตนการุณย์
คุณวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล คุณสันติ เลิศพิชิตกุล คุณภัทรชาติ หงษ์แสงไทย
คุณพรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร คุณพันธวัช สุวรรณเนตร คุณสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ คุณณิยะดา จ่างตระกูล
คุณรัชดา ลี้ตระกูล คุณวันทนีย์ จารึก ดร.ปริญญา ทุมสท้าน
คุณจันทรรัตน์ สมบรูณ์ศิลป์ รศ. ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ คุณสมชาย อออุดมยุทธ
คุณศิริกุล วงศ์วสุ คุณลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์ พ.ต. ดร.ราเชน มีศรี
คุณธนิสสรา เพชรยศ คุณพรรณวดี คำไชยวงศ์ คุณยิ่งศักดิ์ สุคนธทรัพย์
คุณอัปษร เพชรชาติ คุณแสงสุรีย์ สุรี พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสมบัติ
คุณเกศินี สุทธาวรางกูล คุณศิระ วิสุทธิโกศล นพ.ชาญชัย ปวงนิยม
ดร.นิรันดร์ หาญพาณิชพันธ์ ผศ.นิก สุนทรธัย คุณประนอม ชนะภัย
คุณพรรณิดา แก้วปทุมทิพย์ คุณวิชาญ ศิริเวชวราวุธ คุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์
คุณขวัญจิต ศิริทรัพย์สถิตย์ คุณเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์ คุณบัณฑิต สายวิไล
ทพญ.สุกันยา นาคอ่อน คุณวีรวัต คุณานุกูล คุณธนฉัตร กานยะคามิน
คุณเกริกเกียรติ ปานะภา คุณเสฐียร ตันติวีรสุต คุณมารศรี ลีวงศ์เจริญ
คุณมัลลี กรรณสูต ทพญ.จิดาภา สุวรรณบุตร คุณกิจจา ประชาผดุง
คุณจินตนา เศวตมาลย์ รศ. นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ รศ. ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
คุณสุธี พนาวร นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น ดร.วชิรา อารมย์ดี
คุณปริญญา เปาทอง ทพ.สมยศ นะลำเลียง ดร.รวี งามโชคชัยเจริญ
ดร.พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล คุณภารดี กัมปนานนท์
ทพ. ม.ล.อภิวุฒิ เกษมสันต์ คุณพัชราพร สุมาวงศ์ คุณชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร
คุณณัฐ กรศรีทิพา คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี คุณธานุกร รุมาคม
คุณกฤษณีพร ทวิชศรี คุณพวงทอง วิเศษลักษณ์ คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย
คุณพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์ คุณมานิต บูรณะเศรษฐกุล คุณสมบุญ พัชรโสภาคย์
คุณกิตติ ศรีสวัสดิ์พงษ์ นพ.สมยศ อนันตประยูร คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค
คุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ คุณอภิรดี วานิชกุล
คณะกรรมการสายนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
คุณเพ็ชรน้อย สุรไพฑูรย์กร คุณชาตรี หิรัญเจริญเวช คุณถวิล จวนรมณีย์
คุณธีรวิทย์ เมติกานนท์ คุณนพพร เจริญศรี คุณนภนุช เขมพินิจ
คุณนิติ โตชนันท์ คุณปภาวดี ธรรมสนอง คุณพิชญา ศุภกิจจารักษ์
คุณภาณุ ปโยนิธิการ ม.ล.ภาณุมาศ จรูญโรจน์ คุณอารยา ชื่นโกมล
คุณมาโนช คงคาทิพย์ คุณสมเกียรติ หิรัญญโชค คุณสุวัฒน์ ลี้ชาญกุล
คุณอดิศร มโนมัยธำรงกุล คุณอภิญญา อุตตมะโยธิน คุณอรพินท์ พิศาลวาเลิศ
คุณอัจฉรา ชารี คุณเอกชัย โอฬาริกเดช คุณภาสกร โภควัฒนานุรักษ์
คุณกัญญา นิสยันต์ คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย คุณสการัตน์ แขวงโสภา (ออศิริวิกรณ์)
คุณกฤษณ์ ออศิริวิกรณ์ คุณกอบสิน ออศิริวิกรณ์ คุณกนกรัตน์ ออศิริวิกรณ์
คณะกรรมการสายสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี คุณธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
คุณกรรัตน์ โกษาคาร คุณกนก นคราวงศ์ คุณมะลิวัลย์ กอสกุล
คุณวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี คุณสุภาณี พงศ์พันธุ์ภักดี คุณวิภาวี ฉัตรศิริ
คุณวณิชชา อุชุวัฒน์ คุณวิรัต จันทร์ศิริวัฒนา คุณทัพพ์ศรณ์ ทรัพย์สรณ
คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต คุณสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ คุณอัศวิน วรรณวินเวศร์
คุณพรรณี เพ็งเนตร คุณพิศวาส ยุติธรรมดำรง คุณวิศรุต สนธิชัย
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ คุณอนันต์ อนันตกุล คุณขันธ์ชัย วิจักขณะ
รศ. ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์ คุณขนิษฐา หาญอุตสาหะ คุณดิษฐพล ดำรงรัตน์
คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล คุณนิคม วงศ์วานิช รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
คุณประกอบพงษ์ พงษ์พานิช ผศ. ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข คุณประสิทธ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง
คุณพีระ พนาสุภณ พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต
คุณยุรพร คณะเจริญ คุณรัตนา เชาว์วิเศษฐ์ ศ.(พิเศษ) เรวัติ ฉํ่าเฉลิม
คุณวิกรม ศรีประทักษ์ คุณวาสนา สมจิตร์ คุณสมจิต พึ่งโพธิ์สภ
คุณสมบัติ เดียวอิศเรศ ดร.สิริกร มณีรินทร์ คุณสราวุธ ทรงศิวิไล
คุณอนันต์ ปัญญาคำเลิศ คุณอำไพ รุ่งวรรธนวงศ์ พลตำรวจโท อนันต์ ศรีหิรัญ
คุณอาภรณ์ พุทธรักษา คุณอรรถชัย อุดมทัศนีย์ คุณอุษาวดี ศรีสุชาต
คุณเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ คุณศิริพรรณ กมลรัตนพิบูลย์

คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
ดร.ปรเมษฐ์ โมลี คุณทรงเกียรติ เทพประเสน
ว่าที่ร้อยตรี มานพ เพ็ญรัศมี ว่าที่ร้อยตรี สุทธิศักดิ์ กีชวรรณ์
คุณศรไชย สาริกะวณิช คุณจงชัย เจนหัตถการกิจ คุณสมจิตต์ ติณจินดา

งานสารบรรณ การเงิน พัสดุ คุณสายัณห์ ชื่นศรีทอง คุณพิรัลรัตน์ ร่วมวงษ์วณิช คุณจิรามณฑ์ นิติวัฒนะ

งานทะเบียนวัดผล คุณสุดารัตน์ วิริยาธิปัตย์

งานแนะแนว คุณยงยุทธ โรจนวรเกียรติ คุณอัมพา ณ พัทลุง คุณนงลักษณ์ นิยมแก้ว

ห้องสมุด คุณศศิวิมล มีฤทธิ์

งานโสตทัศนศึกษา คุณวัฒนา เฮงภู่เจริญ คุณบัญชา นิยมแก้ว

งานอนามัยโรงเรียน คุณกนกพร วรกิจสมบูรณ์ คุณพิมภรณ์ อุดมลักษณานนท์

งานแผนงานและสารสนเทศ คุณสุนันท์ ปรารมย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณสุภาณี พงศ์พันธุ์ภักดี คุณถนอมจิตต์ เสนมา คุณพีรยุทธ ภักดีเจริญ
คุณมะลิวัลย์ กอสกุล คุณอรุณ เขียวหวาน คุณทิพย์อาภา ศรีวรางกูล
คุณสาคร ธรรมศักดิ์ คุณรัตน์สุณี สุขพณิชนันท์ คุณถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล
คุณวัลย์ เลิศวิสุทธิไพบูลย์ คุณเผด็จ จิตรากร คุณพัชรางกูร วัฒนสันติพงศ์
คุณจิตรลดา เพชรโพธิ์ศรี คุณจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ คุณณัฐธีร์ รังสีธนะพงศ์
คุณพิมพ์พร ตันนิรัตร์ คุณปรารถนา จันทร์ทา คุณเพทาย บุณยรัตพันธุ์
คุณรัชนี สมทรัพย์ คุณกวิสรา ศรีศักดา คุณอรอุมา นพกร
คุณอังศนา พันธุ์มี คุณจิรวรรณ ธนะวงค์ คุณเทียนชัย พงษ์ศิริ
คุณพิษณุ จันทรเสวต คุณพิพัฒน์ ประภัสสรพิพัฒน์ คุณณัฐวัชร์ มหายศนันท์
คุณศศิกิติยา เทพเสนา คุณสุมนต์พร สุ่มมาตย์ คุณสมกฤษ บำรุงจิตต์
คุณจิรเดช เสริมภักดีกุล คุณปรีดาภรณ์ ผลพืชน์ คุณวีรานันก์ ลีศิริไพศาล
คุณธนัญชนก จันทร์ดวงศรี คุณอัจฉรา ก้อนทอง คุณประพนธ์ สุดตา
คุณธนวัฒน์ ธะนะ คุณธันชนก แป้นทอง คุณนพพล อาจฤทธิ์
คุณวิชัย ลิขิตพรรักษ์ คุณอาทิตย์ สังข์สนิท คุณพีรยุทธ ภักดีเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คุณนิพาพร จุลกมนตรี คุณวิบูลย์ รุจิระปริญญา คุณจงกลนี เขียวหวาน
คุณวิไลลักษณ์ พัฒนชีวกุลบุตร คุณสุทิน พิทักษ์นรชน คุณไมตรี ศรีทองแท้
คุณพรรณวดี ยืนยงค์นาน คุณปรเมศร์ สะอาด คุณอุเทน เศวตกุญชร
คุณภราดร นาทันรีบ คุณบรรชา กลมภักดี คุณมนลดา ครุเวชรัตน์
คุณโสมรัศมิ์ เพิ่มดี คุณกุลวดี ไพจิตร คุณพรภัทร สินดี
คุณปารวี มูนาวงศ์ คุณตุลนันท์ นวลเพ็ญ คุณสุเนตรา โพธิ์น้อย
คุณชลธิชา การีซอ คุณขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล คุณศิวพร ไชยพยอม
คุณปราณี ยอมเยาว์ คุณพรรษวุฒิ จูโพธิ์แก้ว คุณมนตรี เหรียญไพโรจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒
คุณวาสนา สมจิตร์ คุณอรนุช ทองทักษิณ คุณกอบเกื้อ คชเสนี
คุณภารดี อึงขจรกุล คุณชัชชัย จิตต์ชุ่ม คุณกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์
คุณเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ คุณเทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ คุณสุปรียา สุดประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
คุณเตือนใจ ใจสิงห์ คุณกอบกิจ พวงน้อย คุณจินตนา อินทเศียร
คุณประพิศ ฝาคำ คุณสุทธิลักษณ์ ศรสำราญ คุณยุพิน ภูยาธร
คุณวีระชัย บัวผัน คุณพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์ คุณสุมนา เสงี่ยมศักดิ์
คุณสราวุธ ศรีเกตุ คุณโสภิต เปรียญกิจไพศาล คุณสยมภู รณชิตพานิชยกิจ
คุณนิตยา พุ่มเพิ่ม คุณปัทมน เชิดชูเกียรติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณศิริพร พันธุ์ดี คุณผจงวาด พูลแก้ว คุณพัชณี ปี่เพราะ
คุณสนธยา ศักดิ์กาพย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง จิรภา ศิลปอนันตสูต คุณนฤมล ศรีมา
คุณลำพูน ดวงโสมา คุณฐิตาพร วิภววาณิชย์ คุณอรรคราวุฒิ ประชานันท์
คุณนนทลี รัตนสิทธิ์ คุณจักรชัย ศรีวรเวทย์ คุณสุธาสินี พลอยขาว
คุณนํ้าทิพย์ ชัยวงศ์ คุณณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
คุณวรลักษณ์ แจ่มใส คุณประวิทย์ แสงสว่าง คุณเกรียงไกร คงบุญมี
คุณบรรจบ ชำนาญภักดี คุณจักรพล งามศรี คุณเบญจวรรณ สุรินทร์
คุณพงศ์ระพี ธนะอุดม คุณกมลวรรณ ดีเลิศ คุณสุทธิรัตน์ นาคราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี คุณชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา คุณลัดดา ฉิมพาลี

ครูอัตราจ้าง
คุณประวิทย์ สุภาพ คุณวรวีร์ เที่ยงรอด คุณชนิสรา รัตนรังสี
คุณปรวรรต พวงศรี คุณธรรมศักดิ์ รัศมีสกุลไกร คุณชัยยะ เรียบเลิศหิรัญ
คุณธีรพงศ์ อ่อนดา คุณนิจปภา นพมโนธรรม คุณอัสมาร์ โต๊ะเอียด
คุณจุรีรัตน์ ทัดแก้ว คุณพุทธพงษ์ พุทธเจริญ คุณวิจิตรา เลาวเลิศ
คุณสุดารัตน์ นวลแย้ม คุณจิราวรรณ ใจเพิ่ม คุณอนุวัฒน์ วงษ์ราช
คุณพัชรพล นิติวัฒนะ คุณจิดาภา หวังสุขเกษม คุณศรายุทธ สมโนชัย
คุณพิชานี ภควิโรจน์กุล คุณอัทธ์ คุ้มพุ่ม คุณชิดชนก เจริญบุญณะ
คุณพรพิมล พันธ์พืช คุณอดิศักดิ์ กิตติวรวิทย์ คุณชญศักดิ์ สนธิสกุล
คุณธีระศักดิ์ เครือสุวรรณกุล คุณชุติมา ธงศรี คุณกันย์รัตน์ พูลเจริญ
คุณนํ้าเพชร ครองยุติ คุณชุลีภรณ์ คล่องแคล่ว คุณวรกานต์ สมจิตต์
คุณวิจักษณ์ เกิดอุบล คุณสุดารัตน์ ภิรย์ราช คุณเฉลิมขวัญ ทะแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณพัชรา คงแก้ว คุณสิริรัตน์ อนันต์วัฒนาพร คุณอารมณ์ จุลมณฑล
คุณวิชัย พริ้งมาดี คุณชัชนี หวังทางมี คุณเพ็ญแข มณีรัตน์
คุณพัฒนา สุทธิรอด คุณดวงพร ใจเพิ่ม คุณภัคพิชามญชุ์ ทิมา
คุณสนิท ธนะอุดม คุณฉวีวรรณ แววแสง

นักการ (ประจำ)
คุณโสภณ พิมชัยสงค์ คุณชาตรี นิ่มสาย คุณชัยณรงค์ เพชรคุ้ม
คุณประภาส งามสอาด คุณปัญญา สติมั่น คุณอำนาจ พานทอง
คุณไพศาล ท้วมเพชร คุณสุนิทรา พิมชัยสงค์ คุณเสกสันต์ นิติการ
คุณนพวรรณ เจริญราษฎร์ คุณสุวรรณา รอนใหม่ คุณปรีชา ทัพจ่าง

พนักงานขับรถ (ชั่วคราว)
คุณศาริน หมื่นสาย คุณหนูอวน สืบวงศ์ คุณสุนทร เจริญสุข
นักการ (ชั่วคราว)
คุณบวรพจน์ แสนละมุล คุณลดาวัลย์ วงศ์ปินตา คุณวนิดา รุ่นใหม่
คุณญาณี เล่งระบำ คุณปราโมช ชูชื่น คุณสุดาวัลย์ วงศ์ปินตา
คุณไพรวัลย์ โพธิพันธ์ คุณไพทูล แสงอาทิตย์ คุณปัญญา หารคำ
คุณประวัติ หารคำ คุณอนุชา ปรีไทย คุณผกามาศ หารคำ
คุณโสภณ อยู่สว่าง คุณอุดม คำชู คุณพิศณุ ยิ่งรัมย์
คุณสุรเดช ปทีปมงคล คุณวาสิตา ธนะสันต์ คุณบุญช่วย ชูชื่น

สำนักงาน (ประจำ)
คุณสุนันท์ สมัครเสวี คุณจิราวรรณ เยนทร์ธีระ

สำนักงาน (ชั่วคราว)
คุณปรีพจน์ เขียวมาลี คุณยุพิณ ฮวดศรี คุณจุฬมณี นิลผึ้ง
คุณสุชาดา ขำฉา คุณสมรรัตน์ หนูนาค คุณจักรพงศ์ ติบรรณ์
คุณทัศนีย์ สวนแก้ว คุณเนนดา สืบวงค์ คุณอุดมลักษณ์ รักแคว้น
คุณนาตยา พรมจัน คุณรัตนาวดี วันทอง คุณอารตี สุวรรณฤทธิ์
คุณวรัทยา อินบุญ คุณวัชราภรณ์ แก้วละเอียด คุณทฤฒมณ หน่อเอียด
คุณกัญญรัตน์ ทิพแก้ว คุณนิตยา ยีหวังเจริญ คุณนุช แย้มยิ้ม

ประมวลภาพข่าวการทอดผ้าป่า
pra pa1 

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเรียนทั้งสามรวมถึงอาคารห้องสมุดโรงเรียน (ตึก๔) ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศที่ใช้ในการเรียนการสอนและระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยจะทำการตั้งและฉลององค์ผ้าป่าในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. และเริ่มพิธีทำบุญทอดผ้าป่าในวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๒๙ น.
pra pa4
นาง นฤมล ศิริวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารวาระ 59-60 ร่วมงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาระจำปี 2016 

pra pa6

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดศาลาปิ่นมาลาภิรมย์