Sidebar

Magazine menu

26
Mon, Feb

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาวาระ 2560-61

Typography

 

Somyos1r

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 • บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
 • บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 39
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2524
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2526
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2530
 • ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2533
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่15/2555
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 1/2557
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58/2558
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 94/2555
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 210/2558

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

 • โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษารอบนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ในเครือ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนไปแล้วกว่า 200,000 คน
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาและบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน

 • โครงการด้านสุขภาพ เหมราชฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยตรวจสายตาประกอบแว่น ออกให้บริการแก่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ในเครือ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
 • โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว” และเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนมอบข้าวหอมมะลิจำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ในเครือ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

ปรัชญาการทำงาน

 1. เริ่มต้น idea ต้องคิดใหญ่ตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมาก ยิ่งมากยิ่งดี  2. เริ่มต้นทำงานต้องมีข้อมูลความรู้ครอบคลุม]2.เริ่มต้นทำงานต้องมีข้อมูลความรู้ครอบคลุม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  3. มีการวางแผนงานหลัก งานรองจนครบ แต่ยังไม่พอต้องมีแผนสำรอง 1,2 หรือ 3  4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านเพื่อหาความเห็นที่สอง แล้วนำมาไตร่ตรองแผนงานอีกครั้ง 5. คนร่วมงานต้องเก่ง คิดบวก กล้าคิดต่าง แต่เมื่อได้ข้อสรุปต้องร่วมทำอย่างเต็มที่ 6. ปัญหาพบแน่ แต่มีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้ท้อแท้ 7. กล้าตัดสินใจ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก แต่ทั้งหมดต้องหวังผลระยะยาว ไม่ใช่ระยะสั้น
 2. กล้ารับผิดและรับชอบ ผิดก็แก้ไขให้ถูกโดยเร็ว ไม่ผิดซ้ำสอง 9. มุ่งมั่น ขยัน อดทน ยืดหยุ่น รวดเร็ว รอบคอบ กล้าหาญ ใจสู้คือหนทางสู่ความสำเร็จ

10.เมื่อประสบความสำเร็จ ต้องมีการเฉลิมฉลองในความสำเร็จอันนั้น

11.เมื่อสำเร็จแล้ว ให้ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า แล้วพาทีมก้าวเดินไปข้างหน้า ร่วมกัน

คติในการดำเนินชีวิต

 • I never dreamed about Success. I worked for it.
 • ไม่ต้องถามว่าเราได้อะไรจากโรงเรียนเตรียมฯบ้าง แต่จงถามว่าเราจะให้อะไรตอบแทนบุญคุณแก่โรงเรียนบ้าง