Sidebar

17
Tue, Jul

เด็กเตรียม เด็กดี

โครงการ “เด็กเตรียมฯ เด็กดี ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙”
เหตุผลและความเป็นมา
เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ และมีจิตที่จะร่วมกันสนับสนุน และสืบทอดโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย ให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนากิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสรับรู้ เรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อย่างใกล้ชิด และลึกซึ้ง เข้าใจถึงหลักการ ความจำเป็น และประโยชน์ของโครงการ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะใช้ความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรที่มี ร่วมกันสานต่อโครงการให้สัมฤทธิ์ผลและขยายผลไปไกล

ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นแหล่งที่ผลิตนักเรียน อันเป็นทรัพยากรของประเทศที่มีศักยภาพมากมาย และสามารถเป็นกลไกสำคัญที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อ ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เติบโตได้อย่างกว้างขวางในอนาคตต่อไป รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้ และประโยชน์ของโครงการดังกล่าว ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ตระหนักและรับรู้อย่างกว้างขวาง   ดังนั้น ฝ่ายกิจกรรมฯ สนตอ. จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริง ในโครงการของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่พัฒนาชุมชนให้เติบโตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งตัวของนักเรียนเองก็จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาให้เป็นคน มีจิตอาสา เป็นคนดีที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไป

คณะกรรมการโครงการฯ

ประธานอำนวยการอาวุโส       ดร. ปรเมษฐ์ โมลี                   
ประธานอำนวยการ               คุณนฤมล ศิริวัฒน์                 
ประธานดำเนินการ               คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย                                                          
รองประธานดำเนินการ          คุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์      
ที่ปรึกษา                           คุณปรีชา ส่งกิตติสุนทร  
                                      ศ.(พิเศษ) พ.ต.ต.ดร. ยงยุทธ สาระสมบัติ
                                      พล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ
                                      คุณธงชัย ล่ำซำ
                                      น.อ.(พิเศษ) นพ. ไพศาล จันทรพิทักษ์
                                      คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
                                      พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
                                      ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
                                      ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
                                      คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ
                                      ดร.พสุ โลหารชุน              
                                      คุณสิริกร มณีรินทร์

ลักษณะของกิจกรรม     ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กำหนด ๒ กิจกรรมหลักดังนี้

กิจกรรมที่ ๑  “ตระหนักรับรู้”  
เข้าชมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นห้องทดลองขององค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ จำนวนประมาณ ๑,๗๕๐ คน

ระยะเวลากิจกรรม
๑/๒ วัน โดยจัดห้องเรียนกระจายไปเรียนรู้ในช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทำให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษา เรียนรู้ และสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่ได้ไปรับรู้
ทำให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะเดินตามรอยพระบาท เป็นคนดี มีจิตอาสา เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติสืบไป

กิจกรรมต่อเนื่อง        
พิจารณาเพื่อมอบหมาย

·       ทำรายงานสรุป หรือ เขียน Blog เรียนรู้อย่างไร มีแรงบันดาลใจอย่างใด

·       ให้นักเรียนแต่ละห้องร่วมกันคิดและทำโครงการที่ต่อเนื่อง จากการไปเรียนรู้ที่โครงการส่วนพระองค์ฯ

งบประมาณ     
ประกอบด้วย ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง รวมทั้งค่ากิจกรรมกระตุ้นและกิจกรรมต่อเนื่อง จำนวนเงินรวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ “ประสบการณ์จริง”
นำนักเรียนและอาจารย์ ไปสัมผัสและรับรู้ประสบการณ์จริง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีทั้งหมด ๖ แห่งทั่วประเทศ เป็นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นำโครงการต่างๆไปทดลองทำจริง ในพื้นที่ที่สัมพันธ์กับงานโครงการ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯจะมีหน่วยงานราชการ กรม กองต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาสนับสนุน มาร่วมวางแผนดำเนินการเป็นแบบ One stop service จนโครงการประสบผลสำเร็จ หลังจากนั้นก็นำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่สมัครใจในการรับโครงการไป ลงมือปฏิบัติจริงพัฒนาเป็นอาชีพ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษา (กิจกรรมลักษณะนี้ทางกองราชเลขาธิการได้ดำเนินการมาแล้ว ๔ รุ่น ในระดับอุดมศึกษา ใช้เวลาประมาณ ๒๔ วัน/รุ่น)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
นักเรียนที่ผ่านกิจกรรม “ตระหนักรับรู้” อาสาสมัครจำนวน ๔๐-๕๐ คน

ระยะเวลากิจกรรม  
ประมาณ ๑๕ วัน ในช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ๒-๓ วัน ลงพื้นที่ปฏิบัติเรียนรู้อยู่กับชาวบ้าน ๑๒-๑๓ วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
·       นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติ ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ ถึงแนวคิด แนวปฎิบัติ กระบวนการการแก้ปัญหา การช่วยเหลือ การมีส่วนร่วม ตามแนวทางการทำงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงหลักการทรงงาน ศาสตร์ของพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ซึ่งนักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต    

·       ครูอาจารย์ที่ร่วมไปกับกิจกรรม ได้รับความรู้ ได้เห็นของจริง สามารถนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอน ในชั้นเรียน

กิจกรรมต่อเนื่อง
พิจารณาเพื่อมอบหมาย
·       นักเรียนจัดกลุ่มกันทำโครงการที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาเป็นแนวทาง และนำผลของโครงการมานำเสนอให้กับ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาในช่วงเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

งบประมาณ
ค่าพาหนะเดินทาง ค่า Organizer ค่าอาหารและที่พัก ค่าวิทยากร ค่ากิจกรรมกระตุ้น กิจกรรมต่อเนื่อง ประมาณ ๒.๓ ล้านบาท

งบประมาณรวมทั้ง ๒ กิจกรรม  ประมาณ ๓.๐ ล้านบาท

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาวาระ 2559-60

เพิ่งรับตำแหน่ง นายก สนตอ.ไปสดๆร้อนๆ เมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ถึงแม้จะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีในแวดวงกีฬา การเมือง และสังคม วันนี้บทบาทใหม่ที่เธอมารับผิดชอบเพื่อตอบแทนโรงเรียน ในฐานะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าติดตาม มารู้จักประวัติของเธอกันหน่อยนะคะ

การศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 38 (ม.ศ.4 ห้อง 711(ตึก 8)), ม.ศ 5 ห้อง 272 (ตึก 3)),

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา Pittsburgh University, Pennsylvania, U.S.A.

- ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การบริหารนโยบาย (Doctoral Candidate Status)Pittsburgh University, Pennsylvania, U.S.A. (จบในระดับว่าที่)

ด้านสังคม     

- นายกสมาคมซอนต้า สากล(กรุงเทพฯ)

 -กรรมการหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ด้านกีฬา

- ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทย หลายสมัย

- ประธานพัฒนาฟุตบอลและฟุตซอลหญิง สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- นายกสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย / รองประธานสหพันธ์กีฬาเนตบอลแห่งเอเซีย

ด้านการเมือง

- สมาชิกวุฒิสภา (แบบเลือกตั้ง)จังหวัดอุตรดิตถ์

- โฆษกกรรมาธิการวิสามัญ กิจการวุฒิสภา, รองประธานกรรมมาธิการ พัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมประชาชน

- ประธานกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการงบประมาน วุฒิสภาปีงบประมาน 2557

ด้านครอบครัว

- สมรสกับ นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์(อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2 สมัย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิค,มนตรีซีเกมส์)

- มีบุตร-ธิดา จำนวน 6 คน : ดร.บัวบุตรี,นายปารณ,นางสาวภักดิ์กมล,นางสาวชื่นชนก,นางสาวเปนไท และนางสาวทวนกระแส

(รูปมลกับครอบครัว)

LOGO สนตอ.

คณะกรรมการบริหาร สนตอ.วาระปี 2559-2560 (ตอ.รุ่น 38-39-40-41-42) ได้ระดมความคิด และนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมสำหรับการบริหารงานสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯ ในวาระนี้ ดังนี้วิสัยทัศน์


เป็นศูนย์รวมศักยภาพ ของนักเรียนเก่าเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม ในระดับชาติ และนานานชาติอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.ระดมศักยภาพนักเรียนเก่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อโรงเรียนและสังคม

2.สนับสนุนและช่วยผลักดัน พัฒนาระบบการเรียน การสอน การบริหารงานของโรงเรียน ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

3.พัฒนาการบริหารสมาคมฯแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

4.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกผ่านเครือข่ายต่างๆ

ค่านิยม

T           Transparency                         บริหารอย่างโปร่งใส

R           Reputation                              รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียง

I               Integrity                                 เพียงถือความซื่อสัตย์

A            Accuracy                                 ยืนหยัดความถูกต้อง

M             Merit                                       ยกย่องคุณธรรม

คณะกรรมการบริหารโดยการนำของ นฤมลมีความตั้งใจบริหาร จัดการ ดูแลสนตอ. ในวาระนี้ 

ด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการที่สั้น ง่ายแต่ได้ใจความ ดังนี้

ช่วยโรงเรียน      ส่งเสริมครู        ดูแลน้อง

“นักเรียนเก่าเตรียมอุดมทุกคนมีศักยภาพเพียงพอ ในการช่วยโรงเรียนได้แน่นอน เพียงแต่ว่าจะร่วมมือ ร่วมใจ กลับมาทำสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนเตรียมฯแห่งนี้ของเรา หรือไม่ เท่านั้น อยากเรียนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนว่าเราทุกคนยังคงเป็นความหวังเสมอสำหรับโรงเรียน ครู เเละ น้องๆ”

นฤมล กล่าวทิ้งท้ายไว้

มาติดตามกันนะคะ

กอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน 2017

การแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดโดย : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนพัฒนาวิชาการ ฟื้นฟูอาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
กำหนดการ สถานที่แข่งขัน
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ สนามกอล์ฟเลกาซี่
10.30 น. ลงทะเบียน รับของชำร่วย และรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เริ่มการแข่งขัน
18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีมอบรางวัล
ค่าสมัครและสนับสนุนการแข่งขัน
(  )  Platinum   100,000 บาท  สิทธิประโยชน์
ทีม VIP (ทีมละ 4 คน รวม green fee/caddy fee/cart/ของชำร่วย)
logo ที่ป้าย/บนเวที และใน website/social media ของ สนตอ.
(  )   Gold          50,000 บาท สิทธิประโยชน์
ทีม VIP (ทีมละ 4 คน รวม green fee/caddy fee/cart/ของชำร่วย)
(  )    Silver       30,000 บาท สิทธิประโยชน์
 ทีมละ 4 คน รวม green fee/caddy fee/ของชำร่วย      

สนับสนุนการแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท
จัดทำป้าย logo บริเวณหลุม (ขนาด 150 x 280 ซม.)
และจัดทำ Back drop Logo หลังเวทีจัดเลี้ยง
การชำระเงิน
(  )  เงินสด
(  )  เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ”
(  )  โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ”

ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาสยามสแควร์ ออมทรัพย์เลขที่ 038-2-91215-1
ธ.กรุงไทย สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์เลขที่ 052-1-27283-1

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบนำฝากเงินไปที่ 02-255-5880
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การตัดสินและประกาศผลการแข่งขัน

(นับคะแนน Stroke Play คิดแต้มต่อ (Handicap) ด้วยระบบ 36 system คิดคะแนนรวม Stable Ford) การคิดคะแนน
a.       ประเภททีม ทีมที่มีคะแนน ผู้เล่นดีที่สุด 3 คน มากกว่าทีมชนะ ในกรณีเสมอกันให้ทีมที่มีแต้มต่อรวมของผู้เล่น 3 คนน้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากแต้มต่อเท่ากันให้เทียบสกอร์จริงจาก Gross in ไป Gross out แล้ว Count Back ของผู้เล่น 3 คน หลุมต่อหลุม นับตั้งแต่หลุมที่ 18 ของสนามย้อนกลับ
b.      ประเภทบุคคล ไฟลท์ A แต้มต่อ 0-12 , ไฟลท์ B แต้มต่อ 13-18 , ไฟลท์ C แต้มต่อ 19-36 ในกรณีเสมอกันผู้ที่ทำสกอร์ High Score ได้เท่ากัน ผู้ที่ถือแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกให้เทียบสกอร์จริง จาก Gross in ไป Gross out แล้ว Count Back หลุมต่อหลุม นับตั้งแต่หลุมที่ 18 ของสนามย้อนกลับ
2.       กรณีผู้เล่นละเมิดกฎการแข่งขัน จะไม่พิจารณาผลการแข่งขัน
3.       หากมีการคัดค้านไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แจ้งกรรมการแข่งขันทราบภายใน 30 นาที หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลง
4.       การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุด (กฎข้อ 34-2)
รางวัลการแข่งขัน
ประเภททีม ชนะเลิศ
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภททีม รองชนะเลิศ
ถ้วยเกียรติยศ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

ประเภทบุคคล
ถ้วยเกียรติยศ ดร.ปรเมษฐ์ โมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross

บุคคลชาย
- Flight A ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ,รองอันดับ 1 ,รองอันดับ 2
 ถ้วยเกียรติยศ  คุณนฤมล ศิริวัฒน์
 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

- Flight B ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ,รองอันดับ 1 ,รองอันดับ 2
ถ้วยเกียรติยศ  คุณวรงค์ วงศ์วรกุล
อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

- Flight C ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ,รองอันดับ 1 ,รองอันดับ 2
 ถ้วยเกียรติยศ  คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน
 อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ

บุคคลหญิง
ถ้วยเกียรติยศ คุณวาสนา ปิ่นสินชัย
อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ
 
รางวัลพิเศษ Hole in one โตโยต้า YARIS J Eco มูลค่า 469,000 บาท
 รางวัลใกล้ธง
 รางวัลตีไกลใกล้เส้น

ประธานอำนวยการ  :  คุณนฤมล ศิริวัฒน์
ประธานจัดงาน              :   ภก.เกียรติศักดิ์ จรรยาวืลาส
คณะกรรมการจัดงาน
รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์
คุณณิยะดา จ่างตระกูล
คุณเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล
คุณนภิสรา วงษ์สว่าง
คุณพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์
ภก.ชาตรี หิรัญเจริญเวช
คุณจิรศักดิ์ ทัศณรงค์
ภก.ปัญญา พัววรานุเคราะห์
คุณณัฐ กรศรีทิพา
คุณอนันต์ ดวงมณี
ดร.ปริญญา ทุมสท้าน
คุณศุภชัย ภาคสังข์
คุณธวัช กิจนพ
น.อ.(พิเศษ)นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น.
คุณกิตติพงษ์ แพรักขกิจ
คุณกิตติรัช ตันเทอดทิตย์
คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย
คุณกฤษณ์ เตชะพุทธพงศ์
คุณพรรณธิดา บุปผาคำ


คุณชนะ รุ่งแสง
ศ.(พิเศษ)พ.ต.ต.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
คุณธงชัย ล่ำซำ
น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
คุณบวร วงศ์สินอุดม
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คุณทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์
คุณสุชาต วิริยะพานิช
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ
คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย
คุณวีรวุฒิ สรรพกิจ
ดร.พสุ โลหารชุน
คุณเจษฎา ศรศึก
นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม
ดร.ประมุข ฐิตะฐาน
คุณเชาวลิต เอกบุตร
พญ.นลินี ไพบูลย์
คุณอภิชาติ เรืองศรี
คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย
คุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์
คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรััตน์
คุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์
คุณกรรัตน์ โกษาคาร
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
นพ.สมยศ อนันตประยูร
คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
คุณศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
คุณณัฏ อุปถัมภากุล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
คุณธนวัฒน์ พรหมพิทักษ์กุล

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาวาระ 2560-61

 

Somyos1r

นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 • บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
 • บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 39
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2524
 • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2526
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2530
 • ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี ปี 2533
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536

การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่15/2555
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 1/2557
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58/2558
 • Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 94/2555
 • Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 210/2558

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

 • โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษารอบนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ในเครือ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนไปแล้วกว่า 200,000 คน
 • บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาและบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน

 • โครงการด้านสุขภาพ เหมราชฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยตรวจสายตาประกอบแว่น ออกให้บริการแก่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ในเครือ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
 • โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว” และเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนมอบข้าวหอมมะลิจำนวน 10,000 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ในเครือ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

ปรัชญาการทำงาน

 1. เริ่มต้น idea ต้องคิดใหญ่ตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมาก ยิ่งมากยิ่งดี  2. เริ่มต้นทำงานต้องมีข้อมูลความรู้ครอบคลุม]2.เริ่มต้นทำงานต้องมีข้อมูลความรู้ครอบคลุม ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก  3. มีการวางแผนงานหลัก งานรองจนครบ แต่ยังไม่พอต้องมีแผนสำรอง 1,2 หรือ 3  4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านเพื่อหาความเห็นที่สอง แล้วนำมาไตร่ตรองแผนงานอีกครั้ง 5. คนร่วมงานต้องเก่ง คิดบวก กล้าคิดต่าง แต่เมื่อได้ข้อสรุปต้องร่วมทำอย่างเต็มที่ 6. ปัญหาพบแน่ แต่มีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้ท้อแท้ 7. กล้าตัดสินใจ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก แต่ทั้งหมดต้องหวังผลระยะยาว ไม่ใช่ระยะสั้น
 2. กล้ารับผิดและรับชอบ ผิดก็แก้ไขให้ถูกโดยเร็ว ไม่ผิดซ้ำสอง 9. มุ่งมั่น ขยัน อดทน ยืดหยุ่น รวดเร็ว รอบคอบ กล้าหาญ ใจสู้คือหนทางสู่ความสำเร็จ

10.เมื่อประสบความสำเร็จ ต้องมีการเฉลิมฉลองในความสำเร็จอันนั้น

11.เมื่อสำเร็จแล้ว ให้ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า แล้วพาทีมก้าวเดินไปข้างหน้า ร่วมกัน

คติในการดำเนินชีวิต

 • I never dreamed about Success. I worked for it.
 • ไม่ต้องถามว่าเราได้อะไรจากโรงเรียนเตรียมฯบ้าง แต่จงถามว่าเราจะให้อะไรตอบแทนบุญคุณแก่โรงเรียนบ้าง

2555-2556

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2555 – 2556นายก สนตอ.

  Click

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
รุ่น 34

 

อุปนายก

Click

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
รุ่น 34
Click

คุณชรัตน์ เจริญทรัพย์
รุ่น 34

Click

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ
รุ่น 34

Click

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ
รุ่น 34
Click

คุณรำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ
รุ่น 34

Click

คุณวิชัย โชคธนะศิริ
รุ่น 34

Click

คุณวิทิต ลีนุตพงษ์
รุ่น 34
Click

นพ.วินัย สวัสดิวร
รุ่น 34

Click

คุณวิษณุ วงศ์สมบูรณ์
รุ่น 34

Click

คุณสาลินี วังตาล
รุ่น 34
Click

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
รุ่น 34

Click

คุณโสภา สุยะนันทน์
รุ่น 34

Click

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รุ่น 34
Click

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
รุ่น 34

Click

ทพ.ปัญญา ยศไพบูลย์
รุ่น 35

Click

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รุ่น 36
ฝ่ายเลขาธิการClick

คุณชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล
รุ่น 34

 
Click

คุณภัทรภณ พรหมพิริยะ
รุ่น 34

Click

คุณระวิวรรณ เหมชะญาติ
รุ่น 34

Click

คุณสันติ ศรีประเสริฐ
รุ่น 34

Click

พ.อ.หญิงสุภัททา เต็มบุญเกียรติ
รุ่น 34

Click

คุณโสภณ ตันประสิทธิกุล
รุ่น 34

Click

คุณพอ บุณยรัตพันธุ์
รุ่น 35
Click

คุณวีรวุฒิ สรรพกิจ
รุ่น 36

Click 

คุณกรรัตน์ โกษาคาร
รุ่น 38
Click 

คุณวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
รุ่น 51

ฝ่ายเหรัญญิก

  Click

คุณพณัญญา บัณฑุวงศ์
รุ่น 34Click

คุณศรีวรรณ อรทัยวัฒนากุล
รุ่น 34

Click

คุณศิริรัตน์ สาครินทร์
รุ่น 35

Click

คุณสมจิตร์ รุ่งตระกูลชัย
รุ่น 36

ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

  Click

น.อ.อัชฌา ปัณทรานนท์
รุ่น 34

 
Click

คุณกุลชีพ วรพงษ์
รุ่น 34

Click

คุณชมพร โล่ห์วัชรินทร์
รุ่น 34

Click

ทพญ.ภัทราวดี ศิริพานิช
รุ่น 34

Click

คุณมานิตย์ เจตน์จรุงวงศ์
รุ่น 34

Click

ทพญ.รพีพรรณ หิรัญวัฒน์ศิริ
รุ่น 34

Click 

คุณวนิดา ไมตรีจิตต์
รุ่น 34
Click

ภญ.ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร
รุ่น 34

Click

คุณไศลทอง แพรักขกิจ
รุ่น 34

Click

คุณอัจฉรีย์ ผู้พัฒน์
รุ่น 35
Click

ดร.ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว
รุ่น 36

Click

คุณรุจ เหราบัตย์
รุ่น 37

 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  Click

คุณสุภี พงษ์พานิช
รุ่น 34

 
Click

ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
รุ่น 34

Click

คุณนรีนารถ เบี้ยวไข่มุข
รุ่น 34

Click

คุณศิริรัตน์ หาญทวีวัฒนา
รุ่น 35

Click

ทพ.พิชัย ปิุตุวงศ์
รุ่น 36

Click

คุณพอฤทัย ณรงค์เดช
รุ่น 52ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

  Click

คุณณพวิทย์ เกิดทรรศนะ
รุ่น 34

 
Click

คุณจิรวัฒน์ วิวัฒน์พนชาติ
รุ่น 34

Click

คุณณัษฐา ประโมจนีย์
รุ่น 34

Click

คุณทัศนีย์ ชูสร้อยปิ่น
รุ่น 34
Click

คุณพัชรา จรูญนารถ
รุ่น 34

Click

นอ.นพ.อรรถพล พัฒนครู
รุ่น 34

Click 

นพ.เอกอนันต์ อุตรภิชาติ
รุ่น 34
Click

คุณปิลันญา อินทราวุธ
รุ่น 35

Click

คุณสุรัตน์ ลัทธะพานิชย์
รุ่น 36

Click 

คุณสุวัฒน์ ลี้ชาญกุล
รุ่น 38
Click

คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์
รุ่น 40


ฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

  Click

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รุ่น 34

 
Click

นพ.วีรศักดิ์ วัชรัตน์ศิริยุทธ
รุ่น 34

Click

ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
รุ่น 35

Click 

ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี
รุ่น 35

Click

นพ.ดร.มโน เลาหวณิช
รุ่น 36
 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  Click

คุณณพัชญ์ปภา ทิพย์รื่นเริง
รุ่น 34

 
Click

คุณสมเกียรติ จิตรพรมพันธุ์
รุ่น 34

Click

คุณจิรายุ สุวรรณภักดี
รุ่น 34
Click

คุณพรชัย วิริยะธนะสกุล
รุ่น 34

Click

ทพ.ประสาธน์ โล้ตั้งชนินทรา
รุ่น 34
Click

ภญ.วรรณี ศุภดติสันติ์
รุ่น 34
Click

คุณภัคคิวรรณ เลาหบุตร
รุ่น 34

 Click

คุณธงชัย หาญทวีวัฒนา
รุ่น 35
Click

คุณสุชาต วิริยะพานิช
รุ่น 36

Click

คุณสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย
รุ่น 40
 Click

คุณอัญชลี ปลื้มปัญญา
รุ่น 44

ฝ่ายปฏิคม

  Click

พล.ร.ต.นพ.วิเชียร นาวินพิพัฒน์
รุ่น 34

 
Click

คุณกมล ไตรบรรจงศิลป์
รุ่น 34

Click

คุณจรรยา กรัณยโสภณ
รุ่น 34

Click

คุณชมพูนุท ปิ่นหทัยวุฒิ
รุ่น 34

Click

คุณประสงค์ นรจิตร์
รุ่น 34

Click

คุณพิทักษ์ พลชาติ
รุ่น 34

Click

คุณวราภรณ์ กัญจนาทิพย์
รุ่น 34
Click

คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
รุ่น 35

Click

คุณปราโมทย์ เจริญภักดี
รุ่น 36ฝ่ายสาราณียกร

  Click

คุณยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
รุ่น 34

 
Click

คุณถาวร โชติชื่น
รุ่น 34

Click

คุณศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ
รุ่น 34

Click

ผศ.อภิญญา เบญจวรรณากร
รุ่น 35

Click

คุณพันธุ์นิภา หงษ์หิรัญเรือง
รุ่น 36

Click

คุณวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
รุ่น 37
ฝ่ายหารายได้

  Click

คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
รุ่น 34

 
Click

คุณจุรีรัตน์ มีเกียรติงาม
รุ่น 34
Click

คุณไมตรี แซ่อึ้ง
รุ่น 34

Click

พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
รุ่น 35

Click

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
รุ่น 36

Click

ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์
รุ่น 37

Click

นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม
รุ่น 37

Click
คุณพสุ โลหารชน
รุ่น 37

 


อดีตกรรมการบริหารวาระ 2553-2554

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2553 – 2554นายก สนตอ.

  click

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
รุ่น 32

 

อุปนายก

click

นายธีรพจน์ วัชราภัย
รุ่น 32
click

ดร.ธีระพร วีระถาวร
รุ่น 32

click

นายเพียรเลิศ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
รุ่น 32

click

นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล
รุ่น 32
click

คุณศรัณย์ เพ็ญชาติ
รุ่น 32

click

คุณบุญเลิศ เกตุหิรัญ
รุ่น 32

click

คุณเบญจมาศ รุจิรวงศ์
รุ่น 32
click

คุณพจนา ศุขสวัสดิ์
รุ่น 32

click

คุณบุษบา ดาวเรือง
รุ่น 32

click

คุณวิกรม ศรีประทักษ์
รุ่น 32
click

คุณสมชาย มโนภินิเวศ
รุ่น 32

click

น.พ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ
รุ่น 32

click

คุณทัศนีย์ เจียรกุล ศัลย์วิวรรธน์
รุ่น 32
click

คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (33)
รุ่น 33

click

พ.ต.อ.(พิเศษ) นพ.ณรงค์ชัย เจียรกุล (33)
รุ่น 33

ฝ่ายเลขาธิการclick

คุณวิษณุ หวังวิสุทธิ์
รุ่น 32

 
click

คุณอังคณา ชูโต
รุ่น 32

click

คุณธีระ ศรีจักรวาล
รุ่น 33

click

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล
รุ่น 33

click

คุณวิชัย โชคธนะศิริ
รุ่น 34

click

คุณพอ บุณยรัตพันธุ์
รุ่น 35

click

คุณสมจิตร์ รุ่งตระกูลชัย
รุ่น 36

ฝ่ายเหรัญญิก

  click

คุณสุณีย์ เจิดเมธาวุฒิ
รุ่น 32click

คุณอัจฉรา เตมีศรีสุข
รุ่น 32

click

คุณชวนชื่น พีรพัฒน์ดิษฐ์
รุ่น 33

click

คุณจรรยา กรัณยโสภณ
รุ่น 34
Click

คุณอุไร วรรณพานิชย์
รุ่น 36

ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

  click

ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
รุ่น 32

 
click

คุณเรืองศิลป์ มงคลเกษม
รุ่น 32

click

คุณพงค์ภัค สตัมภรัตน์
รุ่น 32

click

คุณเธียรชัย ปิติพรวิวัฒน์
รุ่น 32

click

คุณถกล ติงธนาธิกุล
รุ่น 33

click

คุณสันติ ศรีประเสริฐ
รุ่น 34

click 

คุณบุญศรี ไวถนอมสัตว์
รุ่น 35
click

ทพญ.ยาดาฤดี วิรวุฒิ
รุ่น 36 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

  click

คุณประชัย ตันจริยานนท์
รุ่น 32

 
click

คุณถาวร ตันติศิริวิทย์
รุ่น 32

click

คุณสุชาดา จินตกานนท์
รุ่น 32

click

คุณโสภณ สิกขโกศล
รุ่น 33

click

คุณตริตาภรณ์ พบสุข
รุ่น 34

click

คุณอรรถการ อุปถัมภากุล
รุ่น 35

click

คุณเลิศชาย พงษ์โสภณ
รุ่น 36

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  click

คุณอุดม ลีรัตนขจร
รุ่น 32

 
click

ดร.ยุบล เบญจรงค์กิจ (จันทร์เรือง)
รุ่น 32

click

คุณพันโภชน์ ต่วนโสภณ
รุ่น 32

click

คุณจุฑารัตน์ ธนไพศาลกิจ
รุ่น 32
click

คุณบุญธิดา อินทปัญญา
รุ่น 33

click

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
รุ่น 34

click 

คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
รุ่น 35
click

คุณจารุเดช คณะดิลก
รุ่น 36

click

คุณณ มน ใจประสาท
รุ่น 33

 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

  click

ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
รุ่น 32

 
click

ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง
รุ่น 32

click

ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
รุ่น 32

click 

ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
รุ่น 33

click

คุณอภินันท์ บุญญเศรษฐ์
รุ่น 34

click

ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธ์ศิริ
รุ่น 35

click 

ดร.มโน เลาหวณิชย์
รุ่น 36

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  click

คุณวรนันท์ อุทารจิตต์
รุ่น 32
 
click

พ.ต.อ.พญ.ทัศนีย์ สันติกุล
รุ่น 32

click

นพ.ชาญชัย ชาครเวช
รุ่น 32
click

คุณชาติชาย เลาหศิริปัญญา
รุ่น 32

click

คุณประภาพร เลาหะวลีสันติ์
รุ่น 32
click

คุณราศรี อติรักษ์
รุ่น 33
click

คุณชไมพร โพธิพรรค
รุ่น 33

 click

คุณณพวิทย์ เกิดทรรศนะ
รุ่น 34
click

คุณณพัชญ์ปภา ทิพย์รื่นเริง
รุ่น 34

click

คุณวารุณี ณ เชียงใหม่
รุ่น 35
 click

คุณสุชาติ วิริยะพานิช
รุ่น 36
click

คุณณรงค์ อมรเรืองพิศา
รุ่น 33


ฝ่ายปฏิคม

  click

คุณวันชัย ตั้งพานิชดี
รุ่น 32

 
click

คุณวิวรรธน์ ตรังอดิศัยกุล
รุ่น 32

click

คุณประสิทธิ์ พฤกษาจารสิริ
รุ่น 33

click

คุณรำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ
รุ่น 34

click

คุณศิริพรรณ กมลรัตนพิบูล
รุ่น 35

click

คุณปราสาท วีรกุล
รุ่น 35

click

คุณปราโมทย์ เจริญภักดี
รุ่น 36
click

คุณมาริษา เกสรกุล
รุ่น 33

ฝ่ายสาราณียกร

  click

ดร.รจนา โกศัยยานนท์
รุ่น 32

 
click

คุณพิริยาภรณ์ ธรรมารักษ์
รุ่น 32

click

ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์
รุ่น 32

click

คุณดวงใจ มีกังวาล
รุ่น 33

click

คุณยุวดี ตันสกุลรุ่งเรือง
รุ่น 34

click

คุณรวิพันธุ์ (ลลนา) พานิช
รุ่น 35

click

คุณพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รุ่น 36

ฝ่ายหารายได้

  click

พ.อ.(พิเศษ)สมศักดิ์ รุ่งรัศมี
รุ่น 32

 
click

คุณวิไลพร เลาหโกศล
รุ่น 32
click

คุณนุชฤดี ชินสมบูรณ์
รุ่น 32

click

คุณพนาวดี วนะภูติ
รุ่น 32

click

คุณรัศมีวรรณ เทพชาตรี
รุ่น 32

click

นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ
รุ่น 32

click

คุณวัลลดา วงศ์ชารี
รุ่น 32

click
คุณสวิณี แสนทอง
รุ่น 32

 click
คุณวินัย พิทักษ์สิทธิ์
รุ่น 33
click
คุณไพบูลย์ หาญดำรงศักดิ์
รุ่น 34
click
คุณสุวดี จงสถิตวัฒนา
รุ่น 35

 click
คุณวีรวุฒิ สรรพกิจ
รุ่น 36


ผู้แทนโรงเรียน

   
click

อาจารย์เพ็ญศิริ พวงศรี
รุ่น 33
click

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ
รุ่น 38More Articles ...

Page 1 of 3

Dek Triam Dek Dee -Sponsors

 

TU38
PairTumrong
Image 0cc6236

 

Image 7994f0b


Image a29f4cd

Image fc931fb


Image 0231788

 

Image 030b3c3

 

Image d5d699f

Image eea9ffa 

 

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๘
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๙
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๔๐


ทพญ.เสาวนีย์ มิตตะธรรมกูล ต.อ.๓๘
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๗ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๒๒ 

นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๗๑๒

นักเรียนเก่า บาสฯ รุ่นเดอะ
บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

บจก.เขาน้ำฟ้า โดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ตอ.๓๘

โดย คุณธวัชชัย ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณ ณิยะดา จ่างตระกูล ต.อ. ๓๘
คุณสมยศ โสภณพงษ์ ต.อ.๓๘
คุณวิชัย สุทธิสัญญาพันธ์ ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตุัลไทย จำกัด
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บ. ITEC จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต จำกัด
 
คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ ตอ. ๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์ ตอ.๓๘
คุณภคพล นันทมงคลกุล ตอ.๓๘