Sidebar

Magazine menu

29
Thu, Oct

สมัครสามัญสมาชิก

Typography

การสมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพ สนตอ.

 ผู้สมัครสามัญสมาชิกต้องเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งสามัญสมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ตรวจสอบสถานะการเป็นสามัญสมาชิกของท่านได้ที่นี่ ...

การสมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพ สนตอ.

 ผู้สมัครสามัญสมาชิกต้องเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งสามัญสมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ตรวจสอบสถานะการเป็นสามัญสมาชิกของท่านได้ที่นี่ ...

สมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพแบบ Online

ขั้นตอนการสมัครสามัญสมาชิก :

1. ในหน้าหลัก ให้เลือก สมัคร Online
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม 
3. กดปุ่ม ส่งข้อมูล
4. ระบบจะแสดง ใบแจ้งชำระเงิน
5. ให้พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน
6. นำ ใบแจ้งชำระเงิน ไปยื่นที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อชำระเงิน 1,020 บาท เป็นค่าสมัคร
7. ให้เก็บ ใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า ที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ : ผู้สมัครจะเป็นสามัญสมาชิกโดยสมบูรณ์ เมื่อมีการรับรองจากคณะกรรมการบริหารในที่ประชุม


สมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพ

เรียน นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุณาเลือกให้ถูกต้อง
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาเลือก
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
Invalid Input

กรุณาเลือก

กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
กรุณาใส่ข้อมูลให้สมบูรณ์
Invalid Input

ขอสมัครเป็นสามัญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ
โดยชำระค่าสมัครสมาชิก เป็นเงิน 20 บาท ค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,020 บาท

กรุณาใส่ตัวเลขที่เห็นด้านบน

หมายเหตุ * จำเป็นต้องใส่ข้อมูล


Download ใบแจ้งชำระเงิน 

 

สมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพแบบ offline

Download ใบสมัครสามัญสมาชิกตลอดชีพ คลิกที่นี่

  • พิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง ติดรูปตรงช่องรูป(รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 100X125pixel) scanใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วส่งกลับที่อีเมล์สมาคมฯที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โอนเงิน 1,020 บาท(หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน)เข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งในใบสมัคร
  • Scan ใบpay in ส่งมาพร้อมอีเมล์ หรือ แฟกซ์ใบpay-in มาที่สมาคมฯ หมายเลข 0-2255-5880 หรือ โทรมาแจ้งที่สมาคมฯ หมายเลข 02 252 2325, 02 255 5880, 085 826 6996