Sidebar

23
Sat, Feb

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบรรจงจิต อังศุสิงห์ ตอ.39

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ คุณบรรจงจิต อังศุสิงห์ เตรียมอุดม รุ่น 39 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง เป็นต้นไป