Sidebar

23
Sat, Feb

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เตรียมอุดมรุ่น 40

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมายต.อ.รุ่น 40 ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้ง เป็น
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ