Sidebar

24
Fri, Jan

สมาคมนักเรียนเก่าฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนเรียนดี


5 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกสมาคมนักเรียนเก่าอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สน.ตอ.) ดร.พสุ โลหารชุน   
กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558
ทั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าฯ  ได้มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 35 ทุนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท พร้อมทุนอาหารกลางวัน   เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท