Sidebar

23
Fri, Aug

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พสุ โลหารชุน (ต.อ. รุ่น37) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์


สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถ้มภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พสุ โลหารชุน (ต.อ. รุ่น37) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เป็นต้นไป