Sidebar

Magazine menu

19
Tue, Jan

สนตอ.ร่วมมอบข้าวกล่อง กับโครงการ ครัว พ.ม. ต้านภัยCovid-19 ครั้งที่1

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ2562-2563 ร่วมมอบข้าวกล่อง กับโครงการ ครัว พ.ม. ต้านภัยCovid-19 ครั้งที่1

จำนวน 500 กล่อง ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ วัดท่าพระ โดย นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ ตัวแทนคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ

และนายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวมทั้ง อพม. (อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ร่วมแจกข้าวกล่อง