Sidebar

Magazine menu

23
Sat, Oct

Top Stories

Grid List

ประกาศผลการออกแบบประกวดตราสัญญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Banner

รางวัลชนะเลิศ

Winner

ที่มาของตราสัญญลักษณ์

WinnerConcept

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

RunnerUp

รางวัลชมเชย ๔ รางวัล

2Runner1

2Runner2

2Runner3

2Runner4

 แนวคิดการตัดสินการประกวดสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการ

 

คณะกรรมการตัดสินฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม* 

สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และเพื่อความโปร่งใสชัดเจน โปรดอ่านและปฏิบัติตาม รายละเอียด* ข้อ ๑.๑-๑.๖

๑) ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

         ๑.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดก่อนวันที่ ๑๕ กย. ๒๕๖๔ ขอให้ resubmit ใหม่อีกครั้ง โดยต้องอยู่ใน  ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ กย. ๒๕๖๔ เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

         ๑.๒ เวลาสิ้นสุดของการส่งผลงานเข้าประกวด คือ ๒๓.๕๙น. ของวันที่ ๓๐ กย. ๒๕๖๔ หากเกินกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

         ๑.๓ กำหนดให้ใช้วิธีการตั้งชื่อไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามตัวอย่างดังนี้ เช่น นายเตรียมอุดม รักดี ได้ส่งผลงานเมื่อวันที่ ๑๙ กย. ๒๕๖๔ ต้องตั้งชื่อไฟล์ผลงานว่า “190964 TRD” (มาจาก ว/ด/ป ที่ส่งผลงาน ตามด้วยอักษรย่อ 3 ตัวของ ชื่อและนามสกุล ซึ่งในที่นี้ TRD ย่อมาจาก TRIAMUDOM RAKDEE นั่นเอง) ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา​​อนึ่ง สำหรับไฟล์ผลงานที่ได้ส่งเข้ามาแล้วก่อนประกาศฉบับนี้ ทางแอดมิน สนตอ.จะทำการ rename file ให้เอง

         ๑.๔ หากมีการกล่าวอ้างว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีการลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดต่อกฎหมายในด้านต่างๆ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดย สนตอ.จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบความผิดภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป

         ๑.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สนตอ.โดยไม่อาจเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และอ้างสิทธิ์ใดๆในตราสัญลักษณ์นั้น ซึ่ง สนตอ.จะนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆต่อไป

         ๑.๖ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะโต้แย้งไม่ได้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการในการปรับแก้ผลงานบางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนตอ.

คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลอง ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

S 54435974

รุ่น๔๓

- คุณฐานิสร์ ภูมัย CEO Pinto Entertainment 

- ผศ. พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL

- คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร “สารคดี”
รุ่น ๔๔

คุณฟ้าดล ณ นคร Studio de NAGARA /Taksa Toys 
รุ่น๔๔-๔

รศ. กุลธิดา เตชวรสินสกุล (อ.เปิ้ล) หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่น๔๕

คุณเธียรจุฑาน์ รุกขวิบูลย์ (ลิลลี่) Design Director บริษัท Leo Burnett
รุ่น๔๖

ดร. รวิช ควรประเสริฐ สถาปนิก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและปัจจุบัน รวมถึงผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดยคุณหมอจ๊วด ต.อ. รุ่น ๔๓ ห้อง ๗๑๖ (มศ.๔) และ ห้อง ๒๒๕ (มศ.๕)
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
บรรยายเรื่อง "โควิด-๑๙: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ทาง Facebook Live
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในขณะนี้ เรามาฟังจากพี่น้องเพื่อนเรากันเอง

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒ มีการมอบทุนทั้งหมด ๘๔ ทุน  อาทิ  ทุนครุทายาท ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ส่งเสริมการศึกษาต่อวิชาครู ๗ ทุน รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ คุณนันท์นภัสร์อร ชาญเชาวน์กุล คุณสิริพรรณ กมลรัตนพูล และทุนจากหนังสือ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล รวมทั้ง ทุนจากสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมมอบทุนให้จำนวน ๒๐ ทุน  รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ต.อ. รุ่น ๒๙  รวมกันมอบให้ ๓๒ ทุน รวม  ๕๐๓,๐๐๐ บาท  และ ต.อ. รุ่น ๔๔-๔ รวมกันมอบให้ ๑๕ ทุน รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท ฯลฯนายสมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ด้วย

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ทพ. สมยศ นะลำเลียง

นายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258