Sidebar

Magazine menu

29
Wed, Sep

Top Stories

Grid List

คณะกรรมการตัดสินฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม* 

สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และเพื่อความโปร่งใสชัดเจน โปรดอ่านและปฏิบัติตาม รายละเอียด* ข้อ ๑.๑-๑.๖

๑) ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

         ๑.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดก่อนวันที่ ๑๕ กย. ๒๕๖๔ ขอให้ resubmit ใหม่อีกครั้ง โดยต้องอยู่ใน  ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ กย. ๒๕๖๔ เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

         ๑.๒ เวลาสิ้นสุดของการส่งผลงานเข้าประกวด คือ ๒๓.๕๙น. ของวันที่ ๓๐ กย. ๒๕๖๔ หากเกินกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

         ๑.๓ กำหนดให้ใช้วิธีการตั้งชื่อไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามตัวอย่างดังนี้ เช่น นายเตรียมอุดม รักดี ได้ส่งผลงานเมื่อวันที่ ๑๙ กย. ๒๕๖๔ ต้องตั้งชื่อไฟล์ผลงานว่า “190964 TRD” (มาจาก ว/ด/ป ที่ส่งผลงาน ตามด้วยอักษรย่อ 3 ตัวของ ชื่อและนามสกุล ซึ่งในที่นี้ TRD ย่อมาจาก TRIAMUDOM RAKDEE นั่นเอง) ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา​​อนึ่ง สำหรับไฟล์ผลงานที่ได้ส่งเข้ามาแล้วก่อนประกาศฉบับนี้ ทางแอดมิน สนตอ.จะทำการ rename file ให้เอง

         ๑.๔ หากมีการกล่าวอ้างว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีการลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดต่อกฎหมายในด้านต่างๆ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดย สนตอ.จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบความผิดภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป

         ๑.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สนตอ.โดยไม่อาจเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และอ้างสิทธิ์ใดๆในตราสัญลักษณ์นั้น ซึ่ง สนตอ.จะนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆต่อไป

         ๑.๖ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะโต้แย้งไม่ได้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการในการปรับแก้ผลงานบางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนตอ.

คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลอง ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

S 54435974

รุ่น๔๓

- คุณฐานิสร์ ภูมัย CEO Pinto Entertainment 

- ผศ. พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL

- คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร “สารคดี”
รุ่น ๔๔

คุณฟ้าดล ณ นคร Studio de NAGARA /Taksa Toys 
รุ่น๔๔-๔

รศ. กุลธิดา เตชวรสินสกุล (อ.เปิ้ล) หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่น๔๕

คุณเธียรจุฑาน์ รุกขวิบูลย์ (ลิลลี่) Design Director บริษัท Leo Burnett
รุ่น๔๖

ดร. รวิช ควรประเสริฐ สถาปนิก อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและปัจจุบัน รวมถึงผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดยคุณหมอจ๊วด ต.อ. รุ่น ๔๓ ห้อง ๗๑๖ (มศ.๔) และ ห้อง ๒๒๕ (มศ.๕)
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
บรรยายเรื่อง "โควิด-๑๙: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ทาง Facebook Live
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในขณะนี้ เรามาฟังจากพี่น้องเพื่อนเรากันเอง

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)

ขอเชิญนักเรียนเตรียมอุดม ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า ๓๐,๐๐๐ บาท 

วัตถุประสงค์

* เพื่อประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

* เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเตรียมอุดมทั้งปัจจุบันและนักเรียนเก่าได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการฉลองครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท

* เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมาของโรงเรียน

* ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด: นักเรียนเตรียมอุดมฯปัจจุบันและนักเรียนเก่า สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ โดยสมัครเป็นแบบรายบุคคล 

หลักเกณฑ์การประกวด

* ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แต่การส่ง จะต้องแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI

* การส่งผลงานเข้าประกวดขอให้มีรายละเอียด ดังนี้

  - ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง โดยมีความยาวไม่เกิน ๒๕ บรรทัด

  - เป็นตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)

  - รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใช้งาน อาทิ

       *  Backdrop / Banner และ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในงานคืนสู่เหย้า ๘๔ ปี เตรียมอุดม

       * กระเป๋าผ้า

       * หน้ากากอนามัย

       * ของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น สมุดโน้ต เสื้อ หมวก ร่ม 

การส่งผลงาน

* ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถแก้ไขได้ ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี

* แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

* กำหนดส่งผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.*

ประกาศผลภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯwww.triamudom-alumni.com 

เกณฑ์การตัดสิน

* สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเตรียมอุดมในช่วง ๘๔ ปีที่ผ่านมา

* สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล

* มีความคิดสร้างสรรค์

* มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ

* มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน 

รางวัลการประกวด

* รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.

* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจากสนตอ.

และ รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก สนตอ.

 เงื่อนไขการประกวด

* ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ

* ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน

* ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

* ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สนตอ. โดย สนตอ. สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้

* ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง ๓ ลำดับ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

** สงวนสิทธิ์สำหรับ นักเรียนเก่ารุ่น ๔๓ และ คณะกรรมการ สนตอ. ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานประกวด เนื่องจากร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒ มีการมอบทุนทั้งหมด ๘๔ ทุน  อาทิ  ทุนครุทายาท ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล  ส่งเสริมการศึกษาต่อวิชาครู ๗ ทุน รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาท โดย ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ คุณนันท์นภัสร์อร ชาญเชาวน์กุล คุณสิริพรรณ กมลรัตนพูล และทุนจากหนังสือ ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล รวมทั้ง ทุนจากสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ได้ร่วมมอบทุนให้จำนวน ๒๐ ทุน  รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ต.อ. รุ่น ๒๙  รวมกันมอบให้ ๓๒ ทุน รวม  ๕๐๓,๐๐๐ บาท  และ ต.อ. รุ่น ๔๔-๔ รวมกันมอบให้ ๑๕ ทุน รวม ๑๗๕,๐๐๐ บาท ฯลฯนายสมยศ นะลำเลียง นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ด้วย

การคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีพัฒนาการเริ่มจากตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยปิดใช้การจัดสอบคัดเลือกกันเอง  ... อ่านต่อ
Read more ...

แม่ผัน มีลูก ๕ คน ปีนี้ ย่างเข้า ๗๔ ปีแล้ว เรียนจบประถมสาม สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกคนเล็ก อายุได้สองขวบ แม่ผันเลี้ยงลูกคนเดียว หนักเอาเบาสู้ ทำไร่ทำสวน ... อ่านต่อ
Read more ...

โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

1. Blood chemistry แปลตรงๆว่าเคมีของเลือด หมายถึงระดับของสารต่างๆที่อยู่ในเลือดซึ่งก่อปฏิกิริยาเคมีได้ ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารเหล่านี้ ... อ่านต่อ

Read more ...

อุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน แม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นในอีกหลาย ๆ ด้าน ... อ่านต่อ
Read more ...

รองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและถือเป็นขุนพลทางเศรษฐกิจคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศ เป็นนักเรียนเตรียมอุดมรุ่น 33 ที่สมควรยกย่องและบันทึกความทรงจำของท่านสมัยเป็นนักเรียนและการดำเนินชิวิตครอบครัวและการทำงานตามแนวทางในหลวงรัชการที่ 9 ในหนังสือ "70 ปีใต้ร่มพระบารมี 80 ปีเตรียมอุดม"

somkid

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ทพ. สมยศ นะลำเลียง

นายก สนตอ. วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 

Upcoming Events

ตารางนัดหมาย

เพลงโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

Line id : @dek-triam

             258