Sidebar

Magazine menu

06
Mon, Dec

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "โควิด-๑๙: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง" โดยคุณหมอจ๊วด ต.อ. รุ่น ๔๓

Typography
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและปัจจุบัน รวมถึงผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดยคุณหมอจ๊วด ต.อ. รุ่น ๔๓ ห้อง ๗๑๖ (มศ.๔) และ ห้อง ๒๒๕ (มศ.๕)
พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
บรรยายเรื่อง "โควิด-๑๙: เดี๋ยวเล่าให้ฟัง"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ทาง Facebook Live
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในขณะนี้ เรามาฟังจากพี่น้องเพื่อนเรากันเอง