Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2558-2559

Typography

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2558 – 2559

นายก สนตอ.

 

 

ดร. พสุ โลหารชุน

 

อุปนายก

 

นสพ. นพ สุขปัญญาธรรม

 

คุณเชาวลิต เอกบุตร

 

ดร. อัมพร ต่อศิริสุข

 

คุณนฤมล ศิริวัฒน์
อุปนายกรุ่น 38

 

พันตรี.ดร. ราเชน มีศรี
อุปนายกรุ่น 39

 

ฝ่ายเลขาธิการ

 

คุณยุถิกา สนธยานาวิน
เลขาธิการ

 

คุณพรกนก วิภูษณวรรณ

 

คุณอภิชาติ เรืองศรี

 

คุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล

 

ดร.ปริญญา ทุมสท้าน

 

คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์

อนุกรรมการ

 

คุณอุบล สาธิตะกร

 

ดร.สุขวสา แสงเสรีสถิตย์

 

คุณรุ้งลาวัลย์ รัตนพิภพ

 

คุณวัจน์จรีย์ สุวรรณพิมพ์

   

ฝ่ายเหรัญญิก

 

คุณดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ
เหรัญญิก

 

คุณวิสา เจริญเกียรติกุล

 

คุณวิบูลย์ศรี พงษ์พิทักษ์

 

คุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์

 

คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี

 
อนุกรรมการ

 

คุณสุภาพร เฮงรัศมี

 

คุณธวัลวรัตถ์ เกษะประดิษฐ์

 

คุณวาสนา ธชทรงธรรม

 

คุณวิรัช หวังเจริญวงศ์

 

คุณนุสรา นวนิตย์วรานนท์

 

คุณดนัย กนกวัฒน์

ฝ่ายหารายได้

 

 

คุณธนากร อุ่นปิโยดม
ประธานฝ่ายหารายได้

 

 

คุณนาถนิษฐา จิรารยะพงศ์

 

คุณสัณฐิภูมิ์ คัณธาระคุปต์

 

คุณพัชรี บุญแก้ว

 

นาวาเอก (พิเศษ) นพ. ไทยินทร์ ศรีมงคล

 

คุณพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์

 
อนุกรรมการ

 

 

คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต

 

คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์

 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

 

 

คุณตฤณ ตันเสถียร
ประธานฝ่ายกิจกรรม

 

 

คุณวิรัตน์ จินดานุวัฒน์

 

คุณสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์

 

นอ.หญิง ลลิตา บูรณกาล

 

คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย

 

คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

 

คุณวรงค์ วงศ์วรกุล

 

คุณธนฉัตร กานยะคามิน

 

คุณธานุกร รุมาคม

 
อนุกรรมการ

 

คุณทนงศักดิ์ วงศ์อุทัย

 

คุณนุชพร บุษปะบุตร

 

ดร. รจพร วัชโรทยางกูร

 

คุณยงยุทธ รัตนโอภาส

 

พญ. จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร

 

คุณการย์รพี บุษราคัมวดี

 

พญ. สุขฤทัย เลขยานนท์

   

ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

 

 

คุณศิรเดช ฐิตะฐาน
ประธานฝ่ายทะเบียน

 

 

คุณอุดมสุข สุรชาติธำรงรัตน์

 

คุณวีระ ตติยวัฒนชัย

 

คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์

 

คุณวันดี พืชผา

 

ศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล

 
อนุกรรมการ

 

คุณฉลาด แก้ววิเศษ

 

ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

 

คุณสวภพ ท้วมแสง

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

 

คุณก้องภพ รื่นศิริ
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

 

คุณดรุณลักษณ์ สามกษัตริย์

 

คุณจุฑามาศ เดชเกตุ

 

 

คุณวาสนา ปิ่นสินชัย

 

คุณณัฐ กรศรีทิพา

 

คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย

 
อนุกรรมการ

 

คุณธวัชชัย อุ่นศิริพันธ์

 

คุณพงศ์พันธุ์ ตุลยกิจจา

 

คุณประทักษ์ เกษมสุทธิกุล

 

คุณธันยพร ชื่นโกมล

 

คุณศศิพงษ์ พ่วงภิญโญ

 

คุณเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์

 

ทญ. พวงเพชร เสรฐภักดี

 

คุณธิดารัตน์ สุวรรณ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

คุณขจรศิริ ศิลป์กนก

 

คุณณิยะดา จ่างตระกูล

 

ภก. ดร. สุวิทย์ ธีรกุลชน

 

คุณอภิศักดิ์ ลี้กุลเจริญ

 

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

 
อนุกรรมการ
 

 

คุณวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์

 

ฝ่ายปฏิคม

 

 

คุณประกิจ โซวิกุล
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

 

คุณอรุณลักษณ์ สูทสภา

 

คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ์

 

คุณประยูร แจ้งสุทธิวรวัฒน์

 

คุณผุสดี คงภักดีพงษ์

 

คุณอมรรัตน์ วิทยพูม

 

นพ.ยุกต์ จิระกิจจา

 

คุณวสันต์ ธรรมานุรักษ์กุล

 

คุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์

 

คุณขวัญจิต ศิริทรัพย์สถิตย์

 

คุณโชติรส ยะโสธร

 

คุณชาติชาย วิริยะพานิช

 
อนุกรรมการ

 

คุณลภัสรดา กิจวัฒนาพานิช

 

คุณศานิต วิทยากร

 

ฝ่ายสาราณียกร

 

 

คุณนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา
ประธานฝ่ายสาราณียากร

 

 

คุณเทอดพันธุ์ เชาวลิต

 

คุณยิ่งศักดิ์ สุคนธทรัพย์

 

คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์

อนุกรรมการ

 

คุณสุขสิรี นีลพัธน์

 

คุณจารุดา รักประชาวุฒิ

 

คุณสุชาลา เทพบุตร

 

นพ. ชาญชัย ปวงนิยม

 

คุณอัปษร เพชรชาติ

 

ฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 

 

ผศ.ดร. สุกานดา เหลืองอ่อน
ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 

 

นพ.เดชา วัฒนพงศ์ชาติ

 

คุณสุภาพรรณ สุขสวัสดิ์

 

ดร.รังสรรค์ หทัยเสรี

 

รศ.ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

 

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

 

นพ. สุทัศน์ ดวงดีเด่น

 

 

คุณภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร

 
อนุกรรมการ

 

นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร

 

นพ. สุรินทร์ ส่งทานินทร์

 

คุณไชยยา หาญวิวัฒน์วงศ์

 

คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ

 

คุณเตชินท์ จุลเทศ

 

ผู้แทนโรงเรียน

 

 

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ