Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2562-2563

Typography

อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี ๒๕๖๒ – ๖๓

นายก สนตอ.

นายกรน63

ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

อุปนายก

นายก และอปนายก 2562 2563 191113 00061

นายธานุกร รุมาคม

 

S 24592421

นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

นายก และอปนายก 2562 2563 191113 00031

 

นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์

S 31965194

นายสมชาย  อออุดมยุทธ 

  

S 7143890

นางสาวพัชราภรณ์  สันติเสวี

นายก และอปนายก 2562 2563 191113 00051

 

ทพ.สมยศ นะลำเลียง (42)

นายก และอปนายก 2562 2563 191113 00021

 

 นายธีรชัย  ศุภพันธุ์ภิญโญ (43)

                                                                                                  ฝ่ายเลขาธิการ

 

ฝายเลขาธการ 2562 2563 191113 00021

นางจณัญญา   บุบผาชื่น

เลขาธิการ 

 

ฝายเลขาธการ 2562 2563 191113 00041

 นางสาววรรณรวี ศิลากร (42)

กรรมการฝ่ายเลขาธิการ

  

ฝายเลขาธการ 2562 2563 191113 00011

 นางประสาทพร วงศ์กิตติพัฒน์ (43)

กรรมการฝ่ายเลขาธิการ

ฝายเลขาธการ 2562 2563 191113 00031

นายครรชิต ฤทธินนท์ (44)

กรรมการฝ่ายเลขาธิการ 

S 24109078

 ทญ.ณิชาภัทร สัตยาพันธ์ (44-4)

 กรรมการฝ่ายเลขาธิการ

 

 

ฝ่ายเหรัญญิก

 

S 219947021

 นายชโลธร  พูตระกูล

เหรัญญิก

 

276429

 

นายวิทวัส  ทวีโภค 

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

506117

 

นางทิพยาภรณ์  ศรีเสาวชาติ

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

DAA

 

นางสาวศิริพร วิภาวีสันทัด (42) 

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

S 23953426

นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ (43) 

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

 S 23986295

 รศ.ดร.ธนโชติ บุญวรโชติ (44-4)

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก

05933E3C 532D 42CB B485 7A0720220997

นางสาวดารณี เกิดแก้วฟ้า (42)

อนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

B9E11697 914D 4663 BE52 E681BEDE4B2B

นางสาวกรชุมา อภิรามเมธา (42)

อนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

 

65017

นางสาวรัชนี ทีปประสาน (44)

อนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

 


ฝ่ายทะเบียน
 

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00051

ทพญ.พวงเพชร  เสรฐภักดี

ประธานฝ่ายทะเบียน

 

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00071

 พญ.สุขฤทัย  เลขยานนท์

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00031

นางศานิต วิทยากร 

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00041

นายวีรวิทย ชนะชัย (42) 

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00021

พ.อ.หญิงชัชว์รวี ธีรเนตร (42)

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00011

นางเสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ (43) 

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

ฝายทะเบยน 2562 2563 191113 00061

 ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล (44)

กรรมการฝ่ายนายทะเบียน

ฝ่ายสาราณียกร

 

ฝายสาราณยกร 2562 2563 191113 00011

พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ

ประธานฝ่ายสาราณียกร

 

ฝายสาราณยกร 2562 2563 191113 00021

นางกิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร (42)

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

ฝายสาราณยกร 2562 2563 191113 00031

นายสุวัฒน์  อัศวไชยชาญ (43)

กรรมการฝ่ายสาราณียกร

 

ฝ่ายหารายได้

ฝายรายได 2562 2563 191113 00011

นางสาวพัชราภรณ์    สันติเสวี

ประธานฝ่ายหารายได้

CUPSAA LOGO

นางกุศลิน เจริญศิวกรณ์

กรรมการฝ่ายหารายได้

CUPSAA LOGO

พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศิริ (42)

กรรมการฝ่ายหารายได้

321854

นางวัลลภา อุทยานะกะ (44)

กรรมการฝ่ายหารายได้

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00021

นายปริญญา  เปาทอง
ประธานฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00081

นางสุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ (42)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00071

 ผศ.น.พ.ธารา วงศ์วิริยางกูร (43)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

306708

 นายนพปฎล ทวีสิน (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00011

นางใจถวิล โชติรสสุคนธ์ (42)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

641008

นายวิรเทพ  ยุกตะเสวี (43)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

CUPSAA LOGO

นางสาวภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ (44)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

S 3539362

 นายอากาศ วสิกชาติ (44-4)

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

442473 

นางสาวเจิมใจ  พรพิบูลย์

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00051

นายพงศ์พัฒน์  พิตรปรีชา

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00031

นางสาวธัญสมร  อุปภักดี

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

ฝายกจกรรมและสนทนาการ 2562 2563 191113 00041

 นางอัจฉรา  พุทธารี

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

CUPSAA LOGO

นายปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  

239742

นางสุจิรา นิ่มกุลรัตน์ ตอ.42

อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

timeline 20200611 220054

คุณทิพวัลย์

อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

 timeline 20200612 123723

คุณนุชรัตน์

อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1524601

นางสาวพัชราวรรณ  ปาจรีย์
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

S 1887639

      นางสาวนวลรัตน์ ศิริพานิชกร (41)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝายสมาชกสมพนธ 2562 2563 191113 00031

 นายนิรันดร์ ธิติรักษ์พาณิชย์ (41)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

S 256

  นางสาวภารัญ รัตนการุณย์ (42)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝายสมาชกสมพนธ 2562 2563 191113 00061

นางสาวนริศรา ตะละภัฏ (43)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝายสมาชกสมพนธ 2562 2563 191113 00071

นาง สายฝน เหตระกูล (43)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝายสมาชกสมพนธ 2562 2563 191113 00081

ทพ. อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี (44)

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

Capture

นาง มรกต จริตควร (39)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝายสมาชกสมพนธ 2562 2563 191113 00021

นางสาวกนกวิไล ชินโกมลสุข (41)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝายสมาชกสมพนธ 2562 2563 191113 00011

นางฉัตรสุดา สุดประเสริฐ (41)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1522214

นางสาวประชิด โสภณพัฒนา (41)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1521577

      นาง กุลยา ชิตานนท์ ธีรกานต์อนันต์ (41)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1522141

นาง เพชรรัตน์ เวชภูติ (42)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1522046

นางสาวอรวรรณ นาคปนันท์ (42)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 S 78069764

นาย ขจรศักดิ์ เสวกโกเมต (55)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1522148

นางสาวปาณิสรา เมาลานนท์ (73)

อนุกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

31224DD6 2BAE 4AF6 A7EA 13DDB59B231B L0 001

3FE714E0 CB03 440B B656 C95A7EDF0167 L0 001

EBC29EF8 D33F 4CCE 965D BACB8857278A L0 001

59B9DB09 C81B 4979 A337 8704A455924C L0 001

EDF527C1 4096 45D7 AD69 92B46640E8BB L0 001

 

4EB4A3FD 961B 4F0D 8B26 A9DB0FBC96DD L0 001

ฝายประชาสมพนธ 2562 2563 191113 00011

นางจันทรรัตน์ สมบูรณ์ศิลป์

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  

 


 

ฝ่ายปฏิคม

1750141

นายสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ
ประธานฝ่ายปฏิคม

397451

นายมนตรี  ศิริสุนทรลักษณ์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

  

1776885

นายอัมพร  มั่นคง

กรรมการฝ่ายปฏิคม

35653

นายอภิวัฒน์ เตียนพลกรัง

กรรมการฝ่ายปฏิคม

3B3F18F3 B509 42CD 8E2F 794AFADBB719

นายประสิทธิ์ กนกวรานนท์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

S 44728328

นางธิดารัตน์ สุวรรณ

กรรมการฝ่ายปฏิคม

S 52551683

นางจันทนา ลัญจกรกุล

กรรมการฝ่ายปฏิคม

686157

นางภาพร ดารากร ณ อยุธยา (42)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

  

434040

นางสมวรรณ อินเจริญศักดิ์ (43)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

  

messageImage 1590997731101

นางสาวนวลสวาท บริบูรณ์มุกข์ (42)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

  

426878

นางสาวธัชสลวย โอสถานนท์ (44-4)

กรรมการฝ่ายปฏิคม

  

 

ฝ่ายสารสนเทศ

685232

นายสุรส เพ็ชรกิจ

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

Nirun

นายนิรันดร์ ตั้งไพบูลย์

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

711014

นายณรงค์  หรรษานนท์

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 

CUPSAA LOGO

นายกิตติพัฒน์ รุ่งเรืองสาร (42)

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

CUPSAA LOGO

นพ.ธนะชัย ธัญญกุลสัจจา

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

   

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน


Picharn Sukparangsee Photo

นายพิจารณ์  สุขภารังษี
ประธานฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

ฝายวชาการ 2562 2563 191113 00041

ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง

กรรมการฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาโรงเรียน

ฝายวชาการ 2562 2563 191113 00031

นางสาวธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์ (42)

กรรมการฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาโรงเรียน

ฝายวชาการ 2562 2563 191113 00011

นพ.นรวีร์ พุ่มจันทร์ (43)

กรรมการฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาโรงเรียน

กรรมการกลาง


1554544

นายไพศาล  ศรีเจริญจิตร์

ผู้แทน สนตอ. ประสานงานโรงเรียน


Yongyuth38r

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ