Sidebar

Magazine menu

28
Tue, Sep

สมัครแข่งขัน online แบบมารับเสื้อ/เบอร์วิ่งเอง จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท

Typography

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน ชำระเงิน และรับเสื้อ/เบอร์วิ่ง

1. ในหน้าหลัก ให้เลือก สมัครแข่งขัน online
2. กรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
3. กดปุ่ม ส่งข้อมูล
4. ระบบจะแสดง ใบแจ้งชำระเงิน กรุณาพิมพ์ ใบชำระเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
5. นำ ใบแจ้งชำระเงิน ไปยื่นที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เพื่อชำระเงิน ๓๐๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
6. หากท่านยังไม่ได้พิมพ์ ใบแจ้งชำระเงิน ท่านสามารถ  นำข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ (Ref.1) ,ลำดับที่ (Ref.2) , รหัสโครงการ (Ref.3) และ Product Code: 91892 ที่ระบบได้แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือ ถ่ายภาพใบแจ้งชำระเงินจากหน้าจอ Smart Phone ของท่าน ไปชำระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนเข้าแข่งขัน
7. ให้เก็บ ใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า ที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน
8. การรับเสื้อเดินวิ่ง และเบอร์วิ่ง สำหรับใช้ติดเสื้อในการแข่งขัน ให้นำใบแจ้งชำระเงิน ส่วนสำหรับลูกค้า มายื่นที่ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ , อาทิตย์ที่ ๒๐  และ เสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

หมายเหตุ : การคำนวณรุ่นอายุ ใช้ปีพ.ศ. ที่เกิดเป็นเกณฑ์ เช่น เกิดปีพ.ศ. ๒๕๔๑ จะอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี (๒๕๕๙-๒๕๔๑ = ๑๘)


 

เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ ๑๖

“ต.อ. เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ครองราชย์”


ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน