อดีตกรรมการบริหารวาระ 2555-2556

Typography

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2555 – 2556นายก สนตอ.

  Click

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
รุ่น 34

 

อุปนายก

Click

รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
รุ่น 34
Click

คุณชรัตน์ เจริญทรัพย์
รุ่น 34

Click

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ
รุ่น 34

Click

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ
รุ่น 34
Click

คุณรำไพวรรณ์ หอมไกรลาศ
รุ่น 34

Click

คุณวิชัย โชคธนะศิริ
รุ่น 34

Click

คุณวิทิต ลีนุตพงษ์
รุ่น 34
Click

นพ.วินัย สวัสดิวร
รุ่น 34

Click

คุณวิษณุ วงศ์สมบูรณ์
รุ่น 34

Click

คุณสาลินี วังตาล
รุ่น 34
Click

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
รุ่น 34

Click

คุณโสภา สุยะนันทน์
รุ่น 34

Click

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
รุ่น 34
Click

คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
รุ่น 34

Click

ทพ.ปัญญา ยศไพบูลย์
รุ่น 35

Click

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
รุ่น 36
ฝ่ายเลขาธิการClick

คุณชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล
รุ่น 34

 
Click

คุณภัทรภณ พรหมพิริยะ
รุ่น 34

Click

คุณระวิวรรณ เหมชะญาติ
รุ่น 34

Click

คุณสันติ ศรีประเสริฐ
รุ่น 34

Click

พ.อ.หญิงสุภัททา เต็มบุญเกียรติ
รุ่น 34

Click

คุณโสภณ ตันประสิทธิกุล
รุ่น 34

Click

คุณพอ บุณยรัตพันธุ์
รุ่น 35
Click

คุณวีรวุฒิ สรรพกิจ
รุ่น 36

Click 

คุณกรรัตน์ โกษาคาร
รุ่น 38
Click 

คุณวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
รุ่น 51

ฝ่ายเหรัญญิก

  Click

คุณพณัญญา บัณฑุวงศ์
รุ่น 34Click

คุณศรีวรรณ อรทัยวัฒนากุล
รุ่น 34

Click

คุณศิริรัตน์ สาครินทร์
รุ่น 35

Click

คุณสมจิตร์ รุ่งตระกูลชัย
รุ่น 36

ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

  Click

น.อ.อัชฌา ปัณทรานนท์
รุ่น 34

 
Click

คุณกุลชีพ วรพงษ์
รุ่น 34

Click

คุณชมพร โล่ห์วัชรินทร์
รุ่น 34

Click

ทพญ.ภัทราวดี ศิริพานิช
รุ่น 34

Click

คุณมานิตย์ เจตน์จรุงวงศ์
รุ่น 34

Click

ทพญ.รพีพรรณ หิรัญวัฒน์ศิริ
รุ่น 34

Click 

คุณวนิดา ไมตรีจิตต์
รุ่น 34
Click

ภญ.ศรัญญา ไตรรัตน์เกยูร
รุ่น 34

Click

คุณไศลทอง แพรักขกิจ
รุ่น 34

Click

คุณอัจฉรีย์ ผู้พัฒน์
รุ่น 35
Click

ดร.ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว
รุ่น 36

Click

คุณรุจ เหราบัตย์
รุ่น 37

 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  Click

คุณสุภี พงษ์พานิช
รุ่น 34

 
Click

ทพญ.นฤมล ทวีเศรษฐ์
รุ่น 34

Click

คุณนรีนารถ เบี้ยวไข่มุข
รุ่น 34

Click

คุณศิริรัตน์ หาญทวีวัฒนา
รุ่น 35

Click

ทพ.พิชัย ปิุตุวงศ์
รุ่น 36

Click

คุณพอฤทัย ณรงค์เดช
รุ่น 52ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

  Click

คุณณพวิทย์ เกิดทรรศนะ
รุ่น 34

 
Click

คุณจิรวัฒน์ วิวัฒน์พนชาติ
รุ่น 34

Click

คุณณัษฐา ประโมจนีย์
รุ่น 34

Click

คุณทัศนีย์ ชูสร้อยปิ่น
รุ่น 34
Click

คุณพัชรา จรูญนารถ
รุ่น 34

Click

นอ.นพ.อรรถพล พัฒนครู
รุ่น 34

Click 

นพ.เอกอนันต์ อุตรภิชาติ
รุ่น 34
Click

คุณปิลันญา อินทราวุธ
รุ่น 35

Click

คุณสุรัตน์ ลัทธะพานิชย์
รุ่น 36

Click 

คุณสุวัฒน์ ลี้ชาญกุล
รุ่น 38
Click

คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์
รุ่น 40


ฝ่ายวิชาการและพัฒนาโรงเรียน

  Click

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ
รุ่น 34

 
Click

นพ.วีรศักดิ์ วัชรัตน์ศิริยุทธ
รุ่น 34

Click

ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
รุ่น 35

Click 

ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี
รุ่น 35

Click

นพ.ดร.มโน เลาหวณิช
รุ่น 36
 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  Click

คุณณพัชญ์ปภา ทิพย์รื่นเริง
รุ่น 34

 
Click

คุณสมเกียรติ จิตรพรมพันธุ์
รุ่น 34

Click

คุณจิรายุ สุวรรณภักดี
รุ่น 34
Click

คุณพรชัย วิริยะธนะสกุล
รุ่น 34

Click

ทพ.ประสาธน์ โล้ตั้งชนินทรา
รุ่น 34
Click

ภญ.วรรณี ศุภดติสันติ์
รุ่น 34
Click

คุณภัคคิวรรณ เลาหบุตร
รุ่น 34

 Click

คุณธงชัย หาญทวีวัฒนา
รุ่น 35
Click

คุณสุชาต วิริยะพานิช
รุ่น 36

Click

คุณสมเกียรติ ธนศรีวนิชชัย
รุ่น 40
 Click

คุณอัญชลี ปลื้มปัญญา
รุ่น 44

ฝ่ายปฏิคม

  Click

พล.ร.ต.นพ.วิเชียร นาวินพิพัฒน์
รุ่น 34

 
Click

คุณกมล ไตรบรรจงศิลป์
รุ่น 34

Click

คุณจรรยา กรัณยโสภณ
รุ่น 34

Click

คุณชมพูนุท ปิ่นหทัยวุฒิ
รุ่น 34

Click

คุณประสงค์ นรจิตร์
รุ่น 34

Click

คุณพิทักษ์ พลชาติ
รุ่น 34

Click

คุณวราภรณ์ กัญจนาทิพย์
รุ่น 34
Click

คุณฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
รุ่น 35

Click

คุณปราโมทย์ เจริญภักดี
รุ่น 36ฝ่ายสาราณียกร

  Click

คุณยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
รุ่น 34

 
Click

คุณถาวร โชติชื่น
รุ่น 34

Click

คุณศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ
รุ่น 34

Click

ผศ.อภิญญา เบญจวรรณากร
รุ่น 35

Click

คุณพันธุ์นิภา หงษ์หิรัญเรือง
รุ่น 36

Click

คุณวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
รุ่น 37
ฝ่ายหารายได้

  Click

คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
รุ่น 34

 
Click

คุณจุรีรัตน์ มีเกียรติงาม
รุ่น 34
Click

คุณไมตรี แซ่อึ้ง
รุ่น 34

Click

พล.ต.ต.หญิง ดร.จิรารักษ์ สิทธิพันธุ์
รุ่น 35

Click

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล
รุ่น 36

Click

ดร.ดามพ์ สุคนธทรัพย์
รุ่น 37

Click

นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม
รุ่น 37

Click
คุณพสุ โลหารชน
รุ่น 37