Sidebar

Magazine menu

17
Tue, May

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2557-2558

Typography

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2557 – 2558นายก สนตอ.

  Click

คุณสุชาต วิริยะพานิช

 

อุปนายก

Click

คุณอุไร วรรณพานิชย์
Click

คุณวิชัย อุดมสมบูรณ์ดี

Click

คุณประจักษ์ อัศวพลังพรหม

 

อุปนายกบริหารจัดงาน

 
Click

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม
Click

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพาณิชฝ่ายเลขาธิการClick

ดร.ชฏาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว

 
Click

คุณศิริพรรณ เก่าเจริญ

Click

คุณวรวัฒน์ วัฒนศิริกุล

Click

คุณยุถิกา สนธยานาวิน (37)

Click

คุณพรกนก วิภูษณวรรณ (37)

Click

คุณอภิชาติ เรืองศรี (38)

Click

คุณกรรัตน์ โกษาคาร (38)
Click

นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น (39)

   
อนุกรรมการ
  Click

คุณสุขวสา แสงเสรีสถิตย์ (39)

 

ฝ่ายเหรัญญิก

  Click

คุณฐาภรพัชร์ จึงรุ่งเรืองกิจClick

คุณสมจิตร์ รุ่งตระกูลชัย

Click

คุณศรัณยา ศาสตร์ศศิ

Click

คุณดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ (37)
Click

คุณพัชรี บุญแก้ว (38)
Click

คุณอภิรดี วานิชกุล (39)

Click

คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์ (40)
อนุกรรมการ
Click

คุณวิสา เจริญเกียรติกุล (37)

Click

คุณขวัญจิต ศิริทรัพย์สถิต (38)
ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

  Click

ผศ.บุญชัย โสวรรณวนิชกุล

 
Click

ผศ.ดร.อรสา กงตาล

Click

ดร.สมชาย เลิศฤทธิ์เดชา

Click

คุณศิรเดช ฐิตะฐาน (37)

Click

คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์ (38)

Click

คุณรัชนีพร ไชยสถิตวานิช (39)

 
อนุกรรมการ
Click 

คุณอรุณลักษณ์ เตชะจันตะ (37)

Click

ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล (44)

Click 
คุณสวภพ ท้วมแสง (64)

ฝ่ายสาราณียกร

  Click

คุณพันธุ์นิภา หงษ์หิรัญเรือง

 
Click

คุณวัลลภ นิธินนท์

Click

ดร.รุ่งแสง กฤตยพงษ์

Click

คุณสรรพชัย รัตนิน

อนุกรรมการ
Click

พลตรี นพดล เถื่อนศิริ (37)

ฝ่ายปฎิคม

  Click

คุณศรุดา ชินวัตร

 
Click

คุณอนุสรา ธัญญสิริ

Click

คุณจันทร์เพ็ญ ทิพย์ธนกิจ

Click

คุณศิวาลัย อินทุวณิช

Click

คุณพัทธนันท์ ฌานเชาว์วรรธน์

Click

คุณเด่นพงษ์ ศิริเสรีวรรณ

Click 

คุณชุมพิศ วัธนะชัย
(37)
Click

คุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์ (38)

Click

คุณอานันต์ ดวงมณี (39)

Click

คุณพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์ (40)
อนุกรรมการ
Click

คุณจุฑามาศ เดชเกตุ (37)

Click

คุณประกิจ โซวิกุล (37)

Click

คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ์ (37)

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

  Click

คุณพิศมัย วัฒนรณชัย

 
Click

คุณวศิน สรรกำเนิด

Click

คุณกวี สวามิภักดิ์

Click 

คุณกฤตธัช โหตรภวานนท์

Click

คุณจิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์

Click

คุณเพ็ญแข รัศมีไพฑูรย์

Click 
คุณระจิต สารโสภณ
Click

คุณอุบลรัตน์ แสงวัฒนาโรจน์

Click

คุณก้องภพ รื่นศิริ (37)

Click 

คุณธนากร อุ่นปิโยดม (37)
Click

คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย (38)

Click

คุณเสาวลักษณ์ โรจนพฤกษ์ (39)

Click 

คุณธนฉัตร กานยะคามิน (40)
อนุกรรมการ
Click

คุณนุชพร บุษปะบุตร (37)

ฝ่ายหารายได้

  Click

พลตรี ทพ.พิชยเทพ จิระวัฒน์

 
Click

คุณศันสนีย์ กัมพลานุวัตร

Click

คุณนพรัตน์ รุ่งธนากิจกุล
Click

คุณดามพ์ สุคนธทรัพย์ (37)

Click

คุณนฤมล ศิริวัฒน์ (38)

Click

นาวาเอก(พิเศษ) นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล (39)

 
อนุกรรมการ
 Click
คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต (37)
Click

คุณนาถนิษฐา จิรารยะพงศ์ (37)

Click
คุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล (38)

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประสานงานรุ่น

  Click

รศ ทพญ.ยาดาฤดี วิรวุฒิ

 
Click

คุณณรงค์ วิจิตรานุช

Click

คุณกำชัย แก้วร่วมวงศ์

Click

คุณองอาจ สุจินพรหม

Click

คุณอัมพร ต่อศิริสุข (37)

Click

คุณวาสนา ปิ่นสินชัย (38)

Click

ดร.ปริญญา ทุมสท้าน (39)
อนุกรรมการ
Click

คุณผุสดี คงภักดีพงษ์ (37)

Click

คุณดรุณลักษณ์ สามกษัตริย์ (37)

Click
คุณจิราภรณ์ อยู่นุช (38) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  Click

คุณพิชัย ปิตุวงศ์

 
Click

ดร.รมย์ฤดี เวสน์

Click

คุณภราดร เล็กประเสริฐ

Click

คุณรังสี อัญชนานนท์ (37)

Click

คุณณิยะดา จ่างตระกูล (38)

Click

คุณพัชรี วัธนเวคิน (39)

Click

คุณภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร (40)

อนุกรรมการ
Click

คุณวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ (37)

   

ฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

  Click

ดร.นพ.มโน เลาหวณิช

 
Click

คุณอำไพ รุ่งวรรธนวงศ์
Click

คุณทัพพ์ศรณ์ ทรัพย์สุวรรณ

Click

นพ.สุรินทร์ ส่งทานินทร์ (37)

Click

คุณสัณฐิภูมิ์ คัณธาคุป์ (38)

Click

พันตรี ดร.ราเชน มีศรี (39)

Click

รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ (40)

อนุกรรมการ
Click

นพ.ยุกต์ จิระกิจจา (37)

Click

คุณวัลยา วงศ์พัฒนาสิน (46)

Click

คุณธิดาวรรณ ผ่องโสภา (46)

Click

คุณสายวสันต์ วิไลกิจ (46) 

กรรมการกลาง

 Click
คุณกิติ มาดิลกโกวิท
Click

คุณจิรสันต์ นิวาสสวัสดิกุล

Click
คุณจุลพงศ์ อยู่เกษ 
 Click
คุณชาญชัย อุดมลาภธรรม
Click

คุณธนากร เทวะผลิน

Click

พ.อ.หญิง ปิยนุช รัตนวิชัย
 Click
ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์
Click

คุณราเมศร์ กาญจนะโภคิน
Click
คุณสุรัตน์ ลัทธะพานิชย์
 Click
คุณสมชาย อุนนกิตติ
Click

คุณสมชัย เชี่ยววารีสัจจะ

Click
คุณเอี่ยมสม ปิติสุทธิธรรม

 

ฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 
  Click

นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม (37)

 

 

ตัวแทนโรงเรียน

 
  Click

คุณยงยุทธ โรจนวรเกียรติ (38)