Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2559-60

Typography

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2559 – 2560

>> Download คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายก สนตอ. <<

นายก สนตอ.


narumon 5นฤมล ศิริวัฒน์

 

อุปนายก


wassanaคุณ วาสนา ปิ่นสินชัย


warongคุณวรงค์ วงศ์วรกุล

kiengsakคุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

suttiphon 39ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
อุปนายกรุ่น 39

srinya 40คุณศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
อุปนายกรุ่น 40

kittisak 41นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
อุปนายกรุ่น 41

 

ฝ่ายเลขาธิการ


apichartคุณอภิชาติ เรืองศรี
เลขาธิการ

patchareeคุณพัชรี บุญแก้ว

wilaiwanคุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล

nantawan 39คุณนันทวัน วิมานรัตน์
 
jananya 41คุณจณัญญา  บุบผาชื่น

chartchai 40คุณชาติชาย วิริยะพานิช
 

 

อนุกรรมการ

ubolคุณอุบล สาธิตะกร

sureeคุณสุรีย์ อรรถคำภีร์

vatjareeคุณวัจน์จรีย์

 

ฝ่ายเหรัญญิก


jerdjanคุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์
เหรัญญิก

saovaropeคุณเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล

kaisri 39คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

chonrak 40คุณชลรัก สายวัฒน์


pisarn 41คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์
 
อนุกรรมการ
 157คุณนุสรา นวนิตย์วรานนท์ 

นายทะเบียน


veeraคุณวีระ ตติยวัฒนชัย
นายทะเบียน
 186คุณวันดี พืชผา
ผู้ช่วยนายทะเบียน

pantida 40คุณพรรณธิดา บุปผาคำ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

187ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
ผู้ช่วยนายทะเบียน

eed 41ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี
อนุกรรมการ
 

 

กรรมการกลาง


pirayanaคุณพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์
กรรมการกลาง

manitคุณมานิต บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการกลาง

kittiคุณกิตติ ศรีสวัสดิ์พงษ์
กรรมการกลาง

somboonคุณสมบุญ พัชรโสภาคย์
กรรมการกลาง

somyod 39นพ.สมยศ อนันตประยูร

prasak 39คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค
อนุกรรมการ 


saousawatคุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ
 

 

ฝ่ายหารายได้


nuiคุณสัณฐิภูมิ์ คัณธาระคุปต์
ประธานฝ่ายหารายได้

yeasพลเรือตรี ธีรัช หทยีช

kornratคุณกรรัตน์ โกษาคาร

nat 40คุณณัฏฐ์ อุปถัมภากุล

oiltip 41คุณอ้อยทิพย์  เหราบัตย์

162น.อ. (พิเศษ) นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น.
 

 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ


kominคุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย
ประธานฝ่ายกิจกรรม

tanateคุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์


fahคุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา

chomคุณชม ตันติธรรมถาวร

saovarak 39คุณเสาฐ์วลักษณ์ โรจนพฤกษ์pannee 40คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์

patcharapron 41คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี
 
อนุกรรมการ

napisaraคุณนภิสรา วงษ์สว่าง

picture size
คุณมรกต จริตควร

limคุณจิรศักดิ์ เนื่องสิกขาเพียร

คุณสุดาพร เทศนะนาวิน

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


kasemคุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

chalardคุณฉลาด แก้ววิเศษ

suppachai 39คุณศุภชัย ภาคสังข์

chotip 42คุณช่อทิพย์ รัตนการุณย์
อนุกรรมการ  

189ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

wichulawan 38คุณวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล

picture sizeคุณสันติ

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


paradeeคุณภารดี กัมปนานนท์
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

dome 38ทพ. ม.ล.อภิวุฒิ เกษมสันต์

patcharapornคุณพัชราพร สุมาวงศ์

sutat 39นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น 39

picture sizeคุณณัฐ กรศรีทิพา

nisarak 40คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี

tanukorn 41คุณธานุกร  รุมาคม

chairat 39คุณชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร 39
 
อนุกรรมการ
 
nit 38คุณกฤษณีพร ทวิชศรี

picture sizeคุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย
 
 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


janeคุณณิยะดา จ่างตระกูล
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 rachada 38คุณรัชดา ลี้ตระกูล
wantaneeคุณวันทนีย์ จารึก

prarinya 39ดร.ปริญญา ทุมสท้าน

somchai 40คุณสมชาย  อออุดมยุทธ

nattama 4รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์


อนุกรรมการ

141พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

sirikool 38คุณศิริกุล วงศ์วสุ

panvadee 68คุณพรรณวดี คำไชยวงค์

litkasitคุณลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์
 
patchanee 39คุณพัชนี วัธนเวคิน
 

 

ฝ่ายปฏิคม


ketkarnคุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์
ประธานฝ่ายปฏิคม

khwanchitคุณขวัญจิต  ศิริทรัพย์สถิตย์

250คุณเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์

banditคุณบัณฑิต สายวิไล

sukanya 38ทพญ.สุกันยา นาคอ่อน

veerawat 39คุณวีรวัต คุณานุกูล 

tanachat 40คุณธนฉัตร กานยะคามิน

tunyarat 42คุณธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์
 
อนุกรรมการ

kirkคุณเกริกเกียรติ ปานะภาค

noimageคุณเสถียร ตันติวีรสุ

marasriคุณมารศรี

mallee 39นางมัลลี กรรณสูต

kitja 39นายกิจจา ประชาผดุง
 

 

ฝ่ายสาราณียกร


yingsakคุณยิ่งศักดิ์ สุคนธทรัพย์
ประธานฝ่ายสาราณียากร

251คุณอัปษร เพชรชาติ

sangsuri 38คุณแสงสุรีย์ สุรี

noimageคุณเกศินี สุทธาวรางกูล

sira 40คุณศิระ วิสุทธิโกศล
อนุกรรมการ

nurunh 38ดร. นิรันดร์ หาญพณิชพันธ์

247 
นพ.ชาญชัย ปวงนิยมฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน


sririchaiรศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์
ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

chaiwutรศ.ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

sutheeคุณสุธี พนาวร

sutat 39นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น

vachira 40ดร.วชิรา อารมย์ดี

parinya 41คุณปริญญา  เปาทอง

somyod 42ทพ.สมยศ นะลำเลียง
อนุกรรมการ    

nantawan cha 39ดร.พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง

raveeดร.รวี งามโชคชัยเจริญ


 

ผู้แทนโรงเรียน


อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ