กอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน 2017

Typography
การแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพรัตนราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดโดย : สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนพัฒนาวิชาการ ฟื้นฟูอาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
กำหนดการ สถานที่แข่งขัน
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ สนามกอล์ฟเลกาซี่
10.30 น. ลงทะเบียน รับของชำร่วย และรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เริ่มการแข่งขัน
18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีมอบรางวัล
ค่าสมัครและสนับสนุนการแข่งขัน
(  )  Platinum   100,000 บาท  สิทธิประโยชน์
ทีม VIP (ทีมละ 4 คน รวม green fee/caddy fee/cart/ของชำร่วย)
logo ที่ป้าย/บนเวที และใน website/social media ของ สนตอ.
(  )   Gold          50,000 บาท สิทธิประโยชน์
ทีม VIP (ทีมละ 4 คน รวม green fee/caddy fee/cart/ของชำร่วย)
(  )    Silver       30,000 บาท สิทธิประโยชน์
 ทีมละ 4 คน รวม green fee/caddy fee/ของชำร่วย      

สนับสนุนการแข่งขัน จำนวน 50,000 บาท
จัดทำป้าย logo บริเวณหลุม (ขนาด 150 x 280 ซม.)
และจัดทำ Back drop Logo หลังเวทีจัดเลี้ยง
การชำระเงิน
(  )  เงินสด
(  )  เช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ”
(  )  โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ”

ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาสยามสแควร์ ออมทรัพย์เลขที่ 038-2-91215-1
ธ.กรุงไทย สาขาสยามสแควร์  ออมทรัพย์เลขที่ 052-1-27283-1

กรุณาส่งแฟกซ์สำเนาใบนำฝากเงินไปที่ 02-255-5880
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประธานอำนวยการ  :  คุณนฤมล ศิริวัฒน์
ประธานจัดงาน              :   ภก.เกียรติศักดิ์ จรรยาวืลาส
คณะกรรมการจัดงาน
รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์
คุณณิยะดา จ่างตระกูล
คุณเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล
คุณนภิสรา วงษ์สว่าง
คุณพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์
ภก.ชาตรี หิรัญเจริญเวช
คุณจิรศักดิ์ ทัศณรงค์
ภก.ปัญญา พัววรานุเคราะห์
คุณณัฐ กรศรีทิพา
คุณอนันต์ ดวงมณี
ดร.ปริญญา ทุมสท้าน
คุณศุภชัย ภาคสังข์
คุณธวัช กิจนพ
น.อ.(พิเศษ)นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น.
คุณกิตติพงษ์ แพรักขกิจ
คุณกิตติรัช ตันเทอดทิตย์
คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย
คุณกฤษณ์ เตชะพุทธพงศ์
คุณพรรณธิดา บุปผาคำ


คุณชนะ รุ่งแสง
ศ.(พิเศษ)พ.ต.ต.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ
พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
คุณธงชัย ล่ำซำ
น.อ.(พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
คุณบวร วงศ์สินอุดม
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
คุณทวีวิทย์ ศรีไตรรัตนรักษ์
คุณสุชาต วิริยะพานิช
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด
คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ
คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย
คุณวีรวุฒิ สรรพกิจ
ดร.พสุ โลหารชุน
คุณเจษฎา ศรศึก
นสพ.นพ สุขปัญญาธรรม
ดร.ประมุข ฐิตะฐาน
คุณเชาวลิต เอกบุตร
พญ.นลินี ไพบูลย์
คุณอภิชาติ เรืองศรี
คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย
คุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์
คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรััตน์
คุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์
คุณกรรัตน์ โกษาคาร
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
นพ.สมยศ อนันตประยูร
คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
คุณศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
คุณณัฏ อุปถัมภากุล
นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
คุณธนวัฒน์ พรหมพิทักษ์กุล