Sidebar

Magazine menu

ศูนย์สุขภาพปิ่นหทัย

Typography
ศูนย์สุขภาพปิ่นหทัย
กตเวทิตาจิต แด่อาจารย์ และโรงเรียน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ ในงานเลี้ยงสังสรรค์อาจารย์เก่า ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มีการเปิดตัวโครงการศูนย์สุขภาพปิ่นหทัย (ศสป.) โดย ทพ. ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช ตอ. 40 ประธานโครงการศูนย์สุขภาพปิ่นหทัย ได้รวบรวมเพื่อนๆรุ่นพี่และรุ่นน้อง จัดตั้งศูนย์สุขภาพปิ่นปทัยขึ้นด้วยทุนทรัพย์ของตนเองและกัลยาณมิตรเตรียมอุดมรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีอาจารย์คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ นักเรียนเก่า ตอ.1 และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของโครงการฯ
         
          โครงการ ศสป. นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยเฉพาะในด้านทันตกรรม ซึ่งสวัสดิการของรัฐ ยังไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมด

          โครงการ ศสป. ตั้งอยู่บริเวณห้องพุทธรักษา ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ประมาณกลางปี ๒๕๖๐

          คณะกรรมการโครงการ ศสป. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในด้านการพึ่งพาตนเอง มาสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ ศสป. จะหล่อหลอมดวงใจนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน ให้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของเราเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการตอบแทนสังคมต่อไป