Sidebar

Magazine menu

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯคนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์“ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯคนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ที่ได้รับเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญในปีนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒

           ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาร.ร.เตรียมอุดมศึกษาและขอขอบคุณพี่น้องนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทเสียสละทำงานร่วมกัน และขอบคุณคณะที่ปรึกษา, ท่านนายกสมาคมฯ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเททำงานร่วมกับสมาคมในวาระปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒”