Sidebar

Magazine menu

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ได้นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคารวะคุณธงชัย ล่ำซำ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ได้นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เข้าเยี่ยมคารวะคุณธงชัย ล่ำซำ และผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเรียน กิจกรรม สนตอ. ตลอดวาระ๒๕๖๒-๒๕๖๓   พร้อมรับฟังโอวาท  และขอคำปรึกษาเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานสมาคมฯ ต่อไป