Sidebar

Magazine menu

วันที่19 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนตอ. ครั้งที่2 คณะกรรมการบริหาร สนตอ.และที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายก สนตอ. ในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดประจำสำนักนายกรัฐม

 วันที่19 กันยายน 2562วันที่19 กันยายน 2562ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนตอ. ครั้งที่2
คณะกรรมการบริหาร สนตอ.และที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายก สนตอ. ในโอกาสที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่1 ต.ค.62