Sidebar

Magazine menu

สมาชิกสัมพันธ์ได้ดำเนินการจัดเตรียมผ้าขนหนู "26 เมษา รฤกคุณอาจารย์" พร้อมมอบบทกลอนเพลงพวงมาลัย

 เนื่องในวันสงกรานต์ กำหนดการเดิมวันที่ 26 เมษายน 2563 จะมีการจัดงานรดน้ำขอพรอาจารย์เหมือนทุกปี

แต่ปีนี้ต้องงดการจัดงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด19 

ทางสมาชิกสัมพันธ์ จึงได้ดำเนินการจัดเตรียมผ้าขนหนู "26 เมษา รฤกคุณอาจารย์" พร้อมมอบบทกลอนเพลงพวงมาลัย ที่ตั้งใจเตรียมจัดแสดงในงาน

โดยมีพี่ก้องภพ ตอ.37 เป็นผู้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ทำเป็นการ์ด จัดรวมในชุดของที่ระลึกจัดส่งให้อาจารย์จำนวน 271 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย 
โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ สนตอ.คุณฝน และป้าโน ช่วยดำเนินการ บรรจุจัดส่งจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณ พี่ๆน้อง ต.อ.41,42,43,44,45(คณะกรรมการบริหาร สนตอ.วาระ62-63 )ที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดของที่ระลึกผ้าขนหนูพร้อมลายปักสวยงาม

อีกทั้งนักเรียนเก่าทั้ง3 ท่านที่สนับสนุนหน้ากากผ้่ามัสลินแด่อาจารย์เก่า 
ศิษย์ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคุ้มครองให้อาจารย์ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด19

และพี่ๆน้องๆชาวเตรียมอุดมศึกษาทุกท่านและครอบครัวจะผ่านพ้นวิกฤติโรคร้ายโควิด19 ไปด้วยกัน
ขอขอบคุณ คุณพัชราวรรณ ปาจรีย์ และฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ทุกท่านที่ช่วยประสานดำเนินการมา ณ ที่นี้