Sidebar

Magazine menu

วันที่23เมษายน 2563 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากเพื่อนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น42

วันที่23เมษายน 2563 นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์  จากเพื่อนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น42

วันที่23เมษายน 2563

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

จากเพื่อนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น42