Sidebar

Magazine menu

การประชุมคณะกรรมการ สนตอ. ดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ ถือว่าเป็นการประชุมประวัติศาสตร์เริ่มต้นของ สนตอ. ในช่วงโควิด-19

วันที่28 พฤษภาคม 2563
 การประชุมคณะกรรมการ สนตอ. ดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ถือว่าเป็นการประชุมประวัติศาสตร์เริ่มต้นของ สนตอ. ในช่วงโควิด-19