Sidebar

Magazine menu

ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และเลือกตั้งประธานชมรมฯ คนใหม่

ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และเลือกตั้งประธานชมรมฯ คนใหม่

ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาจะจัดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ คนใหม่ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้อาจารย์เก่า

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 07.30 - 12.00 น (โดยแบ่งจัดเป็น 5 รอบ) ดังนั้นสนตอ.จึงขอเรียนเชิญนักเรียนเก่าฯ ได้ร่วมกันดูแลอาจารย์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จะเปิดประตูเล็ก(หลังอาคารสนตอ.) ถ.อังรีฯ เวลา 07.30 ถึง 12.00

สำหรับท่านที่นำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่หลังตึกหรั่งและตลอดแนวหน้าตึก 8

ทั้งนี้ ท่านสามารถให้การสนับสนุนอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม และของที่ระลึก

โดยประสานกับคุณพัชราวรรณ ปาจรีย์ (โจ้) ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

Line ID:0800608866