Sidebar

Magazine menu

สวัสดีปีใหม่

E

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ นี้
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย บารมีของเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสยามประเทศ
ช่วยดลบันดาลให้ท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมและประเทศชาติด้วยเทอญ

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอบคุณ ภาพกราฟิก จาก คุณวรรณรวี ศิลากร (ต.อ. ๔๒)