Sidebar

Magazine menu

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

Typography

คณะกรรมการตัดสินฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม* 

สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และเพื่อความโปร่งใสชัดเจน โปรดอ่านและปฏิบัติตาม รายละเอียด* ข้อ ๑.๑-๑.๖

๑) ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

         ๑.๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดก่อนวันที่ ๑๕ กย. ๒๕๖๔ ขอให้ resubmit ใหม่อีกครั้ง โดยต้องอยู่ใน  ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ กย. ๒๕๖๔ เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา

         ๑.๒ เวลาสิ้นสุดของการส่งผลงานเข้าประกวด คือ ๒๓.๕๙น. ของวันที่ ๓๐ กย. ๒๕๖๔ หากเกินกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

         ๑.๓ กำหนดให้ใช้วิธีการตั้งชื่อไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามตัวอย่างดังนี้ เช่น นายเตรียมอุดม รักดี ได้ส่งผลงานเมื่อวันที่ ๑๙ กย. ๒๕๖๔ ต้องตั้งชื่อไฟล์ผลงานว่า “190964 TRD” (มาจาก ว/ด/ป ที่ส่งผลงาน ตามด้วยอักษรย่อ 3 ตัวของ ชื่อและนามสกุล ซึ่งในที่นี้ TRD ย่อมาจาก TRIAMUDOM RAKDEE นั่นเอง) ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา​​อนึ่ง สำหรับไฟล์ผลงานที่ได้ส่งเข้ามาแล้วก่อนประกาศฉบับนี้ ทางแอดมิน สนตอ.จะทำการ rename file ให้เอง

         ๑.๔ หากมีการกล่าวอ้างว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีการลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดต่อกฎหมายในด้านต่างๆ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดย สนตอ.จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งนี้หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบความผิดภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืนทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป

         ๑.๕ ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ สนตอ.โดยไม่อาจเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และอ้างสิทธิ์ใดๆในตราสัญลักษณ์นั้น ซึ่ง สนตอ.จะนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่างๆต่อไป

         ๑.๖ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดจะโต้แย้งไม่ได้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศให้ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการในการปรับแก้ผลงานบางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจริง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนตอ.