Sidebar

Magazine menu

ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก ๓

Typography

ในวาระครบรอบ "๘๔ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"สมาคมน้กเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก ๓ 
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์

เลขที่ 052-0-47713-8

ชื่อบัญชี"กองทุนพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา"(CUPSAA)

 - กรุณาส่งข้อมูลผู้บริจาค และหลักฐานการโอนเงิน ทาง google form ⬇️ 
https://forms.gle/rG5uUoRRLUSkgxUN7 
 - ยอดเงินบริจาคตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป รับการจารึกชื่อ ผู้มีอุปการคุณ ณ ตึก ๓
 - สอบถามข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของโครงการบูรณะตึก ๓ ได้ทางเพจ "๘๔ ปี เตรียมอุดม สามสัมพันธ์"https://www.facebook.com/84thTriamUdomSuksaRenovationProject/