Sidebar

Magazine menu

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559


ที่ สนตอ. ๐๕๙ / ๒๕๕๘-๒๕๕๙


                                                                        ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙

เรียน      สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๕๘-๒๕๕๙  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเกียรติยศ (ห้อง ๑๑๑ ตึก ๒) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการและวาระการประชุมดังนี้

๑๗.๐๐ น.           ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

๑๗.๔๕ น.         นายกสมาคมฯ มอบทุนให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

นายกสมาคมฯ มอบทุนให้กับกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกสมาคมฯ มอบทุนสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๑๘.๐๐ น.           เริ่มประชุม ตามวาระดังนี้

วาระที่ ๑      ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒      รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วาระที่ ๓      รายงานกิจกรรมของสมาคมฯ ระหว่างสิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๙

วาระที่ ๔      รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระที่ ๕      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ วาระ ๒๕๕๙-๒๕๖๐

วาระที่ ๖      พิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ 

วาระที่ ๗     เลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ วาระ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

                        วาระที่ ๘      วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

๑๘.๔๕ น.         นายกสมาคมฯ คนใหม่ แสดงวิสัยทัศน์การบริหารงานสมาคม

                        พิธีส่งมอบงาน และแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ คนใหม่     

                        ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

              นางยุถิกา  สนธยานาวิน

       เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา  

                           ในพระบรมราชูปถัมภ์

Download หนังสือเชิญประชุม