Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2560-2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2560 – 2561

>>Download คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายก สนตอ. <<

นายก สนตอ.

 

                                                                                      Apirak39 1R

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน

 

อุปนายก

 

Prinya39r

ดร.ปริญญา ทุมสท้าน

 

Suppachai39r

คุณศุภชัย ภาคสังข์

 

Suneerat39r

พ.อ.หญิง พญ. สุนีรัตน์ แสงวิโรจน์กุล

 

kaisri 39

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

 

nantawan cha 39

พญ. ดร. นันทวัน ชอุ่มทอง

 

 

Kittirat40r

คุณกิตติรัตน์ ตันเทอดทิตย์

อุปนายกรุ่น 40

 

 

Thanukorn41r

คุณธานุกร รุมาคม

อุปนายกรุ่น 41

 

 

ฝ่ายเลขาธิการ

 

Nantawan39r

คุณนันทวัน วิมานรัตน์

 

No Picture

คุณกรรณิการ์ สิทธิานุวัตร์

 

chonrak 40

คุณชลรัก สายวัฒน์

 

Jananya41r

คุณจณัญญา บุบผาชื่น

 

No Picture

ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล

 
อนุกรรมการ
     

 

ฝ่ายเหรัญญิก

 

Apiradee39r

คุณอภิรดี วาณิชกุล
เหรัญญิก

 

Peeraphan39r

คุณพีราพรรณ ศรีจันทร์สุข

 

No Picture

คุณกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท

 

 

Paisal41r

คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์

 
อนุกรรมการ

 

 

 

 

No Picture

คุณรุ้งลาวรรณ รัตนภิภพ

 

 

ฝ่ายทะเบียน

 

186

คุณวันดี พืชผา

 

pantida 40

คุณพรรณธิดา บุปผาคำ

 

Sukrutai41r

พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์

 

veerevit 42

คุณวีรวิทย์ ชนะภัย

 

Chatravee42r

พ.อ.หญิงชัชว์รวี ธีรเนตร

 
อนุกรรมการ

 

No Picture

คุณชัยวัฒน์ สุขายะ

 

eed 41

ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี

 

No Picture

คุณศานิต วิทยากร 

 

tunyarat 42

คุณธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์

 

No Picture

คุณวิจิตรา ธรรมกุล

 

No Picture

คุณนันทวัฒน์ เสถียรโภคทรัพย์

กรรมการกลาง

 

Mallee39r

คุณมัลลี กรรณสูต

กรรมการกลาง

 

Wanida39r

ดร.วนิดา จีนศาสตร์

กรรมการกลาง

 

Jidapa39r

ทพญ.จิดาภา สุวรรณบุตร

กรรมการกลาง

 

No Picture

ดร.ดวงใจ สินธุสังข์

กรรมการกลาง

 

No Picture

รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์

กรรมการกลาง

 

 

No Picture

คุณประสงค์สุข ตรีพรชัยศักดิ์

กรรมการกลาง

     
อนุกรรมการ 


   

 

ฝ่ายหารายได้

 

Apichart39r

คุณอภิชาติ ผึ้งน้อย


ประธานฝ่ายหารายได้

 

No Picture

ทพ.สุรชัย พาณิชย์วิสัย

 

Supaporn39r

คุณสุภาภรณ์ ภักดีจรัส

 

No Picture

คุณดารุณี ฉัตรไพฑูรย์

 

Nat40r

คุณณัฎฐ์ อุปถัมภากุล

 

patcharapron 41

คุณาพัชราภรณ์ ตันติเสวี

 

Kittisak41r

นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

 

 

somyod 42

พ.สมยศ นะลำเลียง

 
 

อนุกรรมการ

 
 

 

No Picture

คุณกุศลิน เจริญศิวกรณ์

 

 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

 
Veerawat39r

คุณวีรวัต คุณานุกูล
ประธานฝ่ายกิจกรรม

 

Kitja39r

คุณกิจจา ประชาผดุง

 

162

น.อ.พิเศษ นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น

 

nat 39

คุณณัฐ กรศรีทิพา

 

Kasemsri39r

คุณเกษมศรี จารุประดิษฐ์เลิศ

 

chartchai40r

คุณชาติชาย วิริยะพานิช

 

No Picture

คุณพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์

 

Napatr40r

คุณนภัทร โหตรภวานนท์

 

Aoithip41r

คุณอ้อยทิพย์  เหราบัตย์

 

Somchai Au41r

 คุณสมชาย อออุดมยุทธ

 

No Picture

คุณสุพจน์ เพชราภิรัชต์

 

Saifon43r

คุณสายฝน เหตระกูล

 
อนุกรรมการ

 

No Picture

คุณดารณี สินสวัสดิ์

 

No Picture

คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย

 

No Picture

คุณพอใจ วงษ์ข้าหลวง

 

No Picture

คุณบังอร บุญรักษาสัตย์ 

 

No Picture

คุณธนฉัตร กานยะคามิน

 

No Picture

คุณอภิศักดิ์ ลี้กุลเจริญ

 

No Picture

คุณพงษ์พัฒน์ พิตรปรีชา

 

No Picture

คุณ นวลรัตน์ ศิริพานิชกร

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


chairat 39

คุณชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

Thamol39r

คุณธมล หวังดำรงเวช

 

Nisaluk40r1

คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี

 

Patcharawan41r

คุณพัชราวรรณ ปาจรีย์

 Chothip42r

คุณช่อทิพย์ รัตนการุณย์

 Nipaphan43r

คุณนิภาพรรณ แสงอินทร์

 
อนุกรรมการ

 

No Picture

คุณวารีพินทุ์ บุญทวี

 

No Picture

คุณคณัชญ์ ภูริภูษิต 

 

No Picture

คุณวิชาญ ปวรางกูร 

 

No Picture

คุณเอนก วงศ์สิงหกุล

 

 

No Picture

คุณดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล

     

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Panumas39r

คุณภาณุมาศ สุขอัมพร
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

saovarak 39

คุณเสาวฐลักษณ์ โรจนพฤกษ์

 

 

patchanee 39

คุณพัชนี วัธนเวคิน

 

Muncharee39r

คุณมัญชรี เวชชาชีวะ

 

nattama 40

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

 

Waree41r

คุณวารี รงคะอำพันธุ์

 

No Picture

คุณจันทรัตน์ สมบูรณ์ศิลป์

 

 

No Picture

คุณวราพร พิพิธสุขสันต์

 
อนุกรรมการ

 

141

พ.ต.ดร.ราเชน มีศรี

  

No Picture

คุณปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ

 

pannee 40

คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์

 

sittisak 41

 คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ

 

 

No Picture

คุณกรกนก จึงภักดี 

 

ฝ่ายปฏิคม

 

Kamolwan39r

คุณกมลวรรณ ทองพันชั่ง
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

No Picture

คุณธวัช กิจนพ

 

Rattinun40r

พลตรีหญิงรัตตินันท์ นวลสุวรรณ์

 

Kasinee40r

คุณเกศินี วลีอิทธิกุล

 

Monhatai40r

คุณมณหทัย คงอุไร

 

Niran41r

คุณนิรันดร์ ธิติรักษ์พาณิชย์

 

Pornruttamon41r

คุณพรรัฐมนต์ สี

อนุกรรมการ

 

Bongsuda40R

คุณบงชุดา เศวตสุนทร

 

Suluck40r

คุณสุลักษณ์ พุ่มไทรย์ 

 

Teera40r

ทพ.ธีระ ลิมป์ชวลิต 

 

No Picture

คุณพีรพรรค พัฒนวงศ์

 

No Picture

คุณกุลฤดี โอทกานนท์ 

 

No Picture

คุณธัญสมร อุปภักดี 

 

ฝ่ายสาราณียกร

 

Kasinee39r

คุณเกศินี สุทธิวรางกูล
ประธานฝ่ายสาราณียากร

 

nick39r

ผศ.นิก สุนทรธัย

 

sira 40

คุณศิระ วิสุทธิโกศล

 

parinya 41

คุณปริญญา เปาทอง

อนุกรรมการ

 

No Picture

คุณพีระพงศ์ วาระเสน 

 

No Picture

คุณดวงพร พูลสุขสมบัติ

 

No Picture

คุณเจิมใจ พรพิบูลย์
 ฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน


sutat 39นพ. สุทัศน์ ดวงดีเด่น
ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 

Dr.Wichai39r

นพ.วิชัย อัศวภาคย์

 

No Picture

ดร.วาชิต รัตนเพียร

 

vachira 40

ดร.วชิรา อารมย์ดี

 

 

Thanit43r

ดร.ธนิต ชังถาวร

 
   อนุกรรมการ  
   

 

ผู้แทนโรงเรียน


Yongyuth38r

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ


Dek Triam Dek Dee -Sponsors

 

TU38
PairTumrong
Image 0cc6236

 

Image 7994f0b


Image a29f4cd

Image fc931fb


Image 0231788

 

Image 030b3c3

 

Image d5d699f

Image eea9ffa 

 

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๘
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๙
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๔๐


ทพญ.เสาวนีย์ มิตตะธรรมกูล ต.อ.๓๘
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๗ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๒๒ 

นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๗๑๒

นักเรียนเก่า บาสฯ รุ่นเดอะ
บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

บจก.เขาน้ำฟ้า โดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ตอ.๓๘

โดย คุณธวัชชัย ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณ ณิยะดา จ่างตระกูล ต.อ. ๓๘
คุณสมยศ โสภณพงษ์ ต.อ.๓๘
คุณวิชัย สุทธิสัญญาพันธ์ ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตุัลไทย จำกัด
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บ. ITEC จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต จำกัด
 
คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ ตอ. ๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์ ตอ.๓๘
คุณภคพล นันทมงคลกุล ตอ.๓๘