Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

อดีตคณะกรรมการบริหารวาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๒

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี ๒๕๖๑ – ๖๒

>>Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สนตอ. ๒๕๖๑-๖๒ <<

>>Download คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายก สนตอ. ๒๕๖๑-๖๒ <<

>>Download คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา สนตอ. วาระปี ๒๕๖๑-๖๒ <<

         นายก สนตอ.

  

     tossaporn sirisamphan

           ศ.ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

                                          อุปนายก

kittiracth799294

นายกิตติรัช ตันเทอดทิตย์

SrinyaS 27410611

นางศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

CS1

ดร.ชัยศักดิ์ ศรีผดุงธรรม

TanongS 27410555

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

YaneeS 27410610

นางสาวญาณี จงวิสุทธิ์

JameS 27410608

นายณกฤช เศวตนันทน์

 

ChatchaiS 27410609

นายชาติชาย วิริยะพานิช

Somchai Au41r

นายสมชาย อออุดมยุทธ 

อุปนายกรุ่น ๔๑

Uop9 42S 27410613

พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศิริ 

อุปนายกรุ่น ๔๒

ฝ่ายเลขาธิการ

 

WichanS 27410566

น.สพ. วิชาญ ปวรางกูร

เลขาธิการ 

 

KasineeS 27410565

นางเกศินี วลีอิทธิกุล

Jananya41r

นางจณัญญา บุบผาชื่น (๔๑)

ChatchaveeS 27410567

พ.อ.หญิงชัชว์รวี ธีรเนตร (๔๒)

 

 Au

ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล (๔๒)

 
อนุกรรมการ


SaoS 27410562

นางนันทวรรณ  โชติวิจิตร (๔๓)

 

ParitasS 27410563

 นายปริทัศน์ เกียรติบำเพ็ญ (๔๕)

ฝ่ายเหรัญญิก

 

CholrukS 27410631

นางชลรัก สายวัฒน์

เหรัญญิก

 

KanbhiS 27410627

นางกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท

PreyawadeeS 27410628

นางสาวปรียาวดี เพ่งพินิจ

ChalotornS 27410629

นายชโลธร พูตระกูล (๔๑)

อนุกรรมการ

SiripornS 27410630

นางสาวศิริพร วิภาวีสันทัด (๔๒)

PisarnS 27427017

นายไพศาล ศรีเจริญจิตร์ (๔๑)

DaraneeS 27410625

นางสาวดารณี เกิดแก้วฟ้า (๔๒)

 

SaoS 27410626

นางวิภา อมรศุภกิจ (๔๓)

 

 

ฝ่ายทะเบียน และ ไอที

 

PornsakKoCrop2

นายพรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร

ประธานฝ่ายทะเบียน และ ไอที

 

OhinBlack

นางพรรณธิดา บุปผาคำ

PomSuS 27410496

นางสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์

Eed S 27410464

ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี (๔๑))

NidS 27410475

นางศานิต วิทยากร (๔๑)

NiranS 27410466

นายนิรันดร์ ตั้งไพบูลย์ (๔๑)

TuiS 27410483

นายวีรวิทย ชนะชัย (๔๒)

Ja S 27410469

นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ (๔๓) 

Boonserm

ศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล (๔๔-๕)

TeddyS 27410497

นายเลิศพร อารยะโกศล (๔๔-๕)

อนุกรรมการ

PedGejrooungS 27410487

นางเก็จรุ้ง มาลากุล ณ อยุธยา

TidaratS 27410490

นางธิดารัตน์ สุวรรณ (๔๑)

NuanratS 27410488

นางสาวนวลรัตน์ ศิริพานิชกร (๔๑)

 

Oat S 27410465

นายกิตติพัฒน์ รุ่งเรืองสาร (๔๒)

 

ฝ่ายสาราณียกร

 

Mee S 27410532

นายศิระ วิสุทธิโกศล

ประธานฝ่ายสาราณียกร

 

AurayaS 27410533

นางสาวอรยา เอี่ยมชื่น (๔๑)

GingKaewS 27410536

นางกิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร (๔๒)

UDOMS 27410534

ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี (๔๔-๕)

อนุกรรมการ 

Peerapong4977

นายพีระพงศ์ วาระเสน (๔๑)

Profil Avatar Woman

พ.อ.หญิงดวงพร พูลศุขสมบัติ (๔๑)

no avatar lijzenga 2

นายมลชัย เจริญเศรษฐศิลป์ (๔๑)

 

ChayangkulS 27410535

นายชยางกูร อิศม์เดช (๔๒)

 

ฝ่ายหารายได้

TanongS 27410555

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

ประธานฝ่ายหารายได้

Trakul S 27410540

นายตระกูล ติลกานนท์

PattapongS 27410541

นายพัทธพงศ์ จิระนคร

PomWanichaS 27410539

นางวนิชา ทั่งสกุลทอง

Sukrutai

พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ (๔๑)

VarapornS 27410546

นางวราพร พิพิธสุขสันต์ (๔๔-๕)

ChalermpolS 27410543

นายเฉลิมโชค ล่ำซำ (๕๑)

       อนุกรรมการ    

NiramaiS 27410557

นายนิรามัย เลิศพัฒนสุวรรณ

SiripornS 27410553

นางศิริพร เลิศวิริยะสวัสดิ์

KitisakS 27410558นายกิติศักดิ์ เฮงษฎีกุล

 

SupapornS 27410556นางสุภาพร ชูดวง

NaveeS 27410554

นายนาวี อินทรสังขนาวิน

SomyosS 27410591ทพ.สมยศ นะลำเลียง (๔๒)

 

Profil Avatar Woman

นางประสาทพร วงศ์กิตติพัฒน์ (๔๓)

no avatar lijzenga 2

พล.ร.ต.สุพพัต ยุทธวงศ์ (๔๔-๕)

Profil Avatar Woman

นางสาวภัศรงค์ พงษ์เสริมพล (๔๔-๕)

 

ฝ่ายกิจกรรม

 
DhitiwatS 27410599

นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์
ประธานฝ่ายกิจกรรม

PattamapornS 27410600

นางสาวปฐมาภรณ์ กันตาคม

SithisakS 27410605

นายสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ (๔๑)

PongphatS 27410604

นายพงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา (๔๑)

ThunsamornS 27410603

นางสาวธัญสมร อุปภักดี (๔๑)

VeerachatS 27410602

นายวีรชาติ เหเจริญศรี (๔๒)

Kunchit

นายครรชิต ฤทธินนท์ (๔๔-๕)

ChajitphumS 27410601

นายขจิตภูมิ สุดศก (๔๕)

 
อนุกรรมการ

no avatar lijzenga 2

นายปริญญา เปาทอง (๔๑)

Montri

นายมนตรี ศิริสุนทรลักษณ์ (๔๑)

Profil Avatar Woman

นางสาวพัชราภรณ์ ชมกลิ่น (๔๕)

Profil Avatar Woman

นางสุภาวดี ราชบริรักษ์

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


NisarakS 27410718

นางสาวนิสาลักษณ์ จันทรศรี
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

waripinS 27410717

นางวาริพินทุ์  บุญทวี

JaS 27410721

นางสาววิภาวี วิภาตกนก

PatacharawanS 27410715

นางสาวพัชราวรรณ ปาจรีย์ (๔๑)

ChortipCatS 27410723

นางสาวช่อทิพย์ รัตนการุณย์ (๔๒)

Ra tarapat

นางสาวนริศรา ตะละภัฏ (๔๓)

SanginnS 27410722

นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ (๔๓)

อนุกรรมการ

SomkietB2S 27410727

นายสมเกียรติ วีระวุฒิวงศ์

B3S 27410728

นายคุณัชญ์ ภูริภูษิต 

B1 S 27410725

นายเอนก วงศ์สิงหะกุล (๔๑)

PhetcharatW1 S 27410726

นางเพชรรัตน์ เวชภูติ (๔๒)

PinitaSaowhiteGlass

พญ.พินิตา ผลพิรุฬห์ วะน้ำค้าง (๕๑)

PanisaraW2S 27410729

นางสาวปาณิสรา เมาลานนท์ (๗๓)

     

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ApichatS 27410621

ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ์
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

PorjaiS 27410619

นางพอใจ วงศ์ข้าหลวง

ChayapaS 27410622

นางสาวชญาภา บุณยโสภณ

SiriratS 27410623

นางศิริรัชน์ เต็มอุดม

BoyS 27410620

นายอัมพร มั่นคง (๔๑)

 

SuwanS 27410618

 นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง (๔๒)  

อนุกรรมการ

Pornthip

นางสาวพรทิพย์ เหลืองดิลก (๔๑)

  

Peemkamol

นางสาวภีมพ์กมล ประเสริฐวงศ์ (๔๔-๕)

TanissaraS 27426969

นางสาวธนิสสรา เพชรยศ (๕๔)

 

PunwadeeS 27426972

นางสาวพรรณวดี คำไชยวงศ์ (๖๘)

ฝ่ายปฏิคม

PutiphongS 27410577

นายพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์
ประธานฝ่ายปฏิคม

PakineeS 27410581

นางภคินี โชติกะพุกกะณะ

PattarapornS 27410579

นางภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร

BungornS 27410578

นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์

ChingChaiS 27410583

นายชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย

PoonSakS 27410584

นายพูนศักดิ์ ชูตาภา

NiranS 27410585

นายนิรันดร์ ธิติรักษ์พาณิชย์ (๔๑)

LongChaiS 27410586

นายฉลองชัย ศศิบุตร (๔๒)

 

Esarapat S 27410576

นายอิสระภัทร์ คุณประเสริฐ (๔๓)

อนุกรรมการ

TanachatS 27410582

นายธนฉัตร กานยะคามิน

EitsiriyaS 27410580

นางอิศริยา ครองอำแพง

Suranee S 27410572

นางสาวสุรณีย์ โกศัยยานนท์

TanyaS 27410573

นางสาวธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์ (๔๒)

Somwan43S 27410571

นางสมวรรณ อินเจริญศักดิ์ (๔๓)

NapapatS 27410574

นางนภาพัฒน์ นันทวรรธพงศ์ (๕๒)

 

Junyawan S 27410575

ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม (๕๖)

 

ฝ่ายกิจการพิเศษ

NaphawutS 27410706

นายนภาวุธ ประจำเมือง
ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ

RattinunS 27410708

พล.ต.หญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ์

 

Monhatai

ทพญ.มณหทัย คงอุไร  

อนุกรรมการ

SuluckS 27410704

นางสุลักษณ์ พุ่มไทรย์

KanyaS 27410705

นางสาวกัลยา ยังสุขยิ่ง

JermJaiG285042

นางสาวเจิมใจ พรพิบูลย์ (๔๑) 

ฝ่ายวิชาการ


PeerapakS 27410592นายพีรพรรค พัฒนวงศ์
ประธานฝ่ายวิชาการ

NuanjunS 27410590

ภญ.นวลจันทร์ เต็มธีรกิจ

NattamaS 27410597

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

Pijarn41S 27410596

นายพิจารณ์ สุขภารังษี (๔๑)

DARANEES 27410595

นางดารณี รัตนนุกรม (๔๒)

SureeS 27410593

นางสุรีย์ สิทธิเสถียรชัย (๔๓)

Brewan46S 27410594

นางปรวรรณ รุ่งแสง (๔๖)

   อนุกรรมการ  
no avatar lijzenga 2รศ.ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ (๔๑)   

PunnadaS 27410589ดร.ปุญณดา ภุมราภรณ์ (๔๖)

ผู้แทนโรงเรียน


Yongyuth38r

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ

Dek Triam Dek Dee -Sponsors

 

TU38
PairTumrong
Image 0cc6236

 

Image 7994f0b


Image a29f4cd

Image fc931fb


Image 0231788

 

Image 030b3c3

 

Image d5d699f

Image eea9ffa 

 

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๘
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๙
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๔๐


ทพญ.เสาวนีย์ มิตตะธรรมกูล ต.อ.๓๘
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๗ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๒๒ 

นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๗๑๒

นักเรียนเก่า บาสฯ รุ่นเดอะ
บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

บจก.เขาน้ำฟ้า โดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ตอ.๓๘

โดย คุณธวัชชัย ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณ ณิยะดา จ่างตระกูล ต.อ. ๓๘
คุณสมยศ โสภณพงษ์ ต.อ.๓๘
คุณวิชัย สุทธิสัญญาพันธ์ ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตุัลไทย จำกัด
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บ. ITEC จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต จำกัด
 
คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ ตอ. ๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์ ตอ.๓๘
คุณภคพล นันทมงคลกุล ตอ.๓๘