Sidebar

Magazine menu

30
Tue, Nov

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2558-2559

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปี 2558 – 2559

นายก สนตอ.

 

 

ดร. พสุ โลหารชุน

 

อุปนายก

 

นสพ. นพ สุขปัญญาธรรม

 

คุณเชาวลิต เอกบุตร

 

ดร. อัมพร ต่อศิริสุข

 

คุณนฤมล ศิริวัฒน์
อุปนายกรุ่น 38

 

พันตรี.ดร. ราเชน มีศรี
อุปนายกรุ่น 39

 

ฝ่ายเลขาธิการ

 

คุณยุถิกา สนธยานาวิน
เลขาธิการ

 

คุณพรกนก วิภูษณวรรณ

 

คุณอภิชาติ เรืองศรี

 

คุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล

 

ดร.ปริญญา ทุมสท้าน

 

คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์

อนุกรรมการ

 

คุณอุบล สาธิตะกร

 

ดร.สุขวสา แสงเสรีสถิตย์

 

คุณรุ้งลาวัลย์ รัตนพิภพ

 

คุณวัจน์จรีย์ สุวรรณพิมพ์

   

ฝ่ายเหรัญญิก

 

คุณดวงรัตน์ วัฒนพงศ์ชาติ
เหรัญญิก

 

คุณวิสา เจริญเกียรติกุล

 

คุณวิบูลย์ศรี พงษ์พิทักษ์

 

คุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์

 

คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี

 
อนุกรรมการ

 

คุณสุภาพร เฮงรัศมี

 

คุณธวัลวรัตถ์ เกษะประดิษฐ์

 

คุณวาสนา ธชทรงธรรม

 

คุณวิรัช หวังเจริญวงศ์

 

คุณนุสรา นวนิตย์วรานนท์

 

คุณดนัย กนกวัฒน์

ฝ่ายหารายได้

 

 

คุณธนากร อุ่นปิโยดม
ประธานฝ่ายหารายได้

 

 

คุณนาถนิษฐา จิรารยะพงศ์

 

คุณสัณฐิภูมิ์ คัณธาระคุปต์

 

คุณพัชรี บุญแก้ว

 

นาวาเอก (พิเศษ) นพ. ไทยินทร์ ศรีมงคล

 

คุณพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์

 
อนุกรรมการ

 

 

คุณเปรมฤดี สุวรรณทัต

 

คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์

 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ

 

 

คุณตฤณ ตันเสถียร
ประธานฝ่ายกิจกรรม

 

 

คุณวิรัตน์ จินดานุวัฒน์

 

คุณสมชาย จิตตวิสุทธิวงศ์

 

นอ.หญิง ลลิตา บูรณกาล

 

คุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย

 

คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

 

คุณวรงค์ วงศ์วรกุล

 

คุณธนฉัตร กานยะคามิน

 

คุณธานุกร รุมาคม

 
อนุกรรมการ

 

คุณทนงศักดิ์ วงศ์อุทัย

 

คุณนุชพร บุษปะบุตร

 

ดร. รจพร วัชโรทยางกูร

 

คุณยงยุทธ รัตนโอภาส

 

พญ. จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร

 

คุณการย์รพี บุษราคัมวดี

 

พญ. สุขฤทัย เลขยานนท์

   

ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

 

 

คุณศิรเดช ฐิตะฐาน
ประธานฝ่ายทะเบียน

 

 

คุณอุดมสุข สุรชาติธำรงรัตน์

 

คุณวีระ ตติยวัฒนชัย

 

คุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์

 

คุณวันดี พืชผา

 

ศ. ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล

 
อนุกรรมการ

 

คุณฉลาด แก้ววิเศษ

 

ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

 

คุณสวภพ ท้วมแสง

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

 

คุณก้องภพ รื่นศิริ
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

 

 

คุณดรุณลักษณ์ สามกษัตริย์

 

คุณจุฑามาศ เดชเกตุ

 

 

คุณวาสนา ปิ่นสินชัย

 

คุณณัฐ กรศรีทิพา

 

คุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย

 
อนุกรรมการ

 

คุณธวัชชัย อุ่นศิริพันธ์

 

คุณพงศ์พันธุ์ ตุลยกิจจา

 

คุณประทักษ์ เกษมสุทธิกุล

 

คุณธันยพร ชื่นโกมล

 

คุณศศิพงษ์ พ่วงภิญโญ

 

คุณเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์

 

ทญ. พวงเพชร เสรฐภักดี

 

คุณธิดารัตน์ สุวรรณ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

คุณขจรศิริ ศิลป์กนก

 

คุณณิยะดา จ่างตระกูล

 

ภก. ดร. สุวิทย์ ธีรกุลชน

 

คุณอภิศักดิ์ ลี้กุลเจริญ

 

รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์

 
อนุกรรมการ
 

 

คุณวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์

 

ฝ่ายปฏิคม

 

 

คุณประกิจ โซวิกุล
ประธานฝ่ายปฏิคม

 

 

คุณอรุณลักษณ์ สูทสภา

 

คุณชาตรี อัศวรัตนาภรณ์

 

คุณประยูร แจ้งสุทธิวรวัฒน์

 

คุณผุสดี คงภักดีพงษ์

 

คุณอมรรัตน์ วิทยพูม

 

นพ.ยุกต์ จิระกิจจา

 

คุณวสันต์ ธรรมานุรักษ์กุล

 

คุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์

 

คุณขวัญจิต ศิริทรัพย์สถิตย์

 

คุณโชติรส ยะโสธร

 

คุณชาติชาย วิริยะพานิช

 
อนุกรรมการ

 

คุณลภัสรดา กิจวัฒนาพานิช

 

คุณศานิต วิทยากร

 

ฝ่ายสาราณียกร

 

 

คุณนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา
ประธานฝ่ายสาราณียากร

 

 

คุณเทอดพันธุ์ เชาวลิต

 

คุณยิ่งศักดิ์ สุคนธทรัพย์

 

คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์

อนุกรรมการ

 

คุณสุขสิรี นีลพัธน์

 

คุณจารุดา รักประชาวุฒิ

 

คุณสุชาลา เทพบุตร

 

นพ. ชาญชัย ปวงนิยม

 

คุณอัปษร เพชรชาติ

 

ฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 

 

ผศ.ดร. สุกานดา เหลืองอ่อน
ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

 

 

นพ.เดชา วัฒนพงศ์ชาติ

 

คุณสุภาพรรณ สุขสวัสดิ์

 

ดร.รังสรรค์ หทัยเสรี

 

รศ.ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

 

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

 

นพ. สุทัศน์ ดวงดีเด่น

 

 

คุณภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร

 
อนุกรรมการ

 

นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร

 

นพ. สุรินทร์ ส่งทานินทร์

 

คุณไชยยา หาญวิวัฒน์วงศ์

 

คุณอัครราชย์ บุญญาศิริ

 

คุณเตชินท์ จุลเทศ

 

ผู้แทนโรงเรียน

 

 

อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ

 

อดีตกรรมการบริหารวาระ 2559-60

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปี 2559 – 2560

>> Download คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายก สนตอ. <<

นายก สนตอ.


narumon 5นฤมล ศิริวัฒน์

 

อุปนายก


wassanaคุณ วาสนา ปิ่นสินชัย


warongคุณวรงค์ วงศ์วรกุล

kiengsakคุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

suttiphon 39ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
อุปนายกรุ่น 39

srinya 40คุณศรินทร์ญา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
อุปนายกรุ่น 40

kittisak 41นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
อุปนายกรุ่น 41

 

ฝ่ายเลขาธิการ


apichartคุณอภิชาติ เรืองศรี
เลขาธิการ

patchareeคุณพัชรี บุญแก้ว

wilaiwanคุณวิลาวัณย์ ตั้งศรีตระกูล

nantawan 39คุณนันทวัน วิมานรัตน์
 
jananya 41คุณจณัญญา  บุบผาชื่น

chartchai 40คุณชาติชาย วิริยะพานิช
 

 

อนุกรรมการ

ubolคุณอุบล สาธิตะกร

sureeคุณสุรีย์ อรรถคำภีร์

vatjareeคุณวัจน์จรีย์

 

ฝ่ายเหรัญญิก


jerdjanคุณเจริดจันทร์ โปราณานนท์
เหรัญญิก

saovaropeคุณเสาวรภย์ ธรรมานุรักษ์กุล

kaisri 39คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

chonrak 40คุณชลรัก สายวัฒน์


pisarn 41คุณไพศาล ศรีเจริญจิตร์
 
อนุกรรมการ
 157คุณนุสรา นวนิตย์วรานนท์ 

นายทะเบียน


veeraคุณวีระ ตติยวัฒนชัย
นายทะเบียน
 186คุณวันดี พืชผา
ผู้ช่วยนายทะเบียน

pantida 40คุณพรรณธิดา บุปผาคำ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

187ศ.ดร. บุญเสริม กิจศิริกุล
ผู้ช่วยนายทะเบียน

eed 41ทพญ. พวงเพชร เสรฐภักดี
อนุกรรมการ
 

 

กรรมการกลาง


pirayanaคุณพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์
กรรมการกลาง

manitคุณมานิต บูรณะเศรษฐกุล
กรรมการกลาง

kittiคุณกิตติ ศรีสวัสดิ์พงษ์
กรรมการกลาง

somboonคุณสมบุญ พัชรโสภาคย์
กรรมการกลาง

somyod 39นพ.สมยศ อนันตประยูร

prasak 39คุณประศักดิ์ บัณฑุนาค
อนุกรรมการ 


saousawatคุณสืบสวัสดิ์ วัฒนฐานะ
 

 

ฝ่ายหารายได้


nuiคุณสัณฐิภูมิ์ คัณธาระคุปต์
ประธานฝ่ายหารายได้

yeasพลเรือตรี ธีรัช หทยีช

kornratคุณกรรัตน์ โกษาคาร

nat 40คุณณัฏฐ์ อุปถัมภากุล

oiltip 41คุณอ้อยทิพย์  เหราบัตย์

162น.อ. (พิเศษ) นพ.ไทยินทร์ ศรีมงคล ร.น.
 

 

ฝ่ายกิจกรรมและสันทนาการ


kominคุณโกมินทร์ พิมทะโนทัย
ประธานฝ่ายกิจกรรม

tanateคุณธเนศ เต็มทรัพย์อนันต์


fahคุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา

chomคุณชม ตันติธรรมถาวร

saovarak 39คุณเสาฐ์วลักษณ์ โรจนพฤกษ์pannee 40คุณพรรณี ตรีเจริญรัตน์

patcharapron 41คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี
 
อนุกรรมการ

napisaraคุณนภิสรา วงษ์สว่าง

picture size
คุณมรกต จริตควร

limคุณจิรศักดิ์ เนื่องสิกขาเพียร

คุณสุดาพร เทศนะนาวิน

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


kasemคุณเกษม เกียรติโชควิวัฒน์
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

chalardคุณฉลาด แก้ววิเศษ

suppachai 39คุณศุภชัย ภาคสังข์

chotip 42คุณช่อทิพย์ รัตนการุณย์
อนุกรรมการ  

189ผศ.ดร. ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์

wichulawan 38คุณวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล

picture sizeคุณสันติ

 

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


paradeeคุณภารดี กัมปนานนท์
ประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

dome 38ทพ. ม.ล.อภิวุฒิ เกษมสันต์

patcharapornคุณพัชราพร สุมาวงศ์

sutat 39นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น 39

picture sizeคุณณัฐ กรศรีทิพา

nisarak 40คุณนิสาลักษณ์ จันทรศรี

tanukorn 41คุณธานุกร  รุมาคม

chairat 39คุณชัยรัตน์ พันเลิศศฤงคาร 39
 
อนุกรรมการ
 
nit 38คุณกฤษณีพร ทวิชศรี

picture sizeคุณชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย
 
 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


janeคุณณิยะดา จ่างตระกูล
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
 rachada 38คุณรัชดา ลี้ตระกูล
wantaneeคุณวันทนีย์ จารึก

prarinya 39ดร.ปริญญา ทุมสท้าน

somchai 40คุณสมชาย  อออุดมยุทธ

nattama 4รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์


อนุกรรมการ

141พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

sirikool 38คุณศิริกุล วงศ์วสุ

panvadee 68คุณพรรณวดี คำไชยวงค์

litkasitคุณลิขสิทธิ์ วงศ์ศรศักดิ์
 
patchanee 39คุณพัชนี วัธนเวคิน
 

 

ฝ่ายปฏิคม


ketkarnคุณเก็จกาญจน์ วิริยะสวัสดิ์
ประธานฝ่ายปฏิคม

khwanchitคุณขวัญจิต  ศิริทรัพย์สถิตย์

250คุณเสริมศักดิ์ ชัยฤทธิ์

banditคุณบัณฑิต สายวิไล

sukanya 38ทพญ.สุกันยา นาคอ่อน

veerawat 39คุณวีรวัต คุณานุกูล 

tanachat 40คุณธนฉัตร กานยะคามิน

tunyarat 42คุณธัญญารัตน์ วิรัตน์โยสินทร์
 
อนุกรรมการ

kirkคุณเกริกเกียรติ ปานะภาค

noimageคุณเสถียร ตันติวีรสุ

marasriคุณมารศรี

mallee 39นางมัลลี กรรณสูต

kitja 39นายกิจจา ประชาผดุง
 

 

ฝ่ายสาราณียกร


yingsakคุณยิ่งศักดิ์ สุคนธทรัพย์
ประธานฝ่ายสาราณียากร

251คุณอัปษร เพชรชาติ

sangsuri 38คุณแสงสุรีย์ สุรี

noimageคุณเกศินี สุทธาวรางกูล

sira 40คุณศิระ วิสุทธิโกศล
อนุกรรมการ

nurunh 38ดร. นิรันดร์ หาญพณิชพันธ์

247 
นพ.ชาญชัย ปวงนิยมฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน


sririchaiรศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์
ประธานฝ่ายวิชาการ และ พัฒนาโรงเรียน

chaiwutรศ.ดร. ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

sutheeคุณสุธี พนาวร

sutat 39นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น

vachira 40ดร.วชิรา อารมย์ดี

parinya 41คุณปริญญา  เปาทอง

somyod 42ทพ.สมยศ นะลำเลียง
อนุกรรมการ    

nantawan cha 39ดร.พญ.นันทวัน ชอุ่มทอง

raveeดร.รวี งามโชคชัยเจริญ


 

ผู้แทนโรงเรียน


อาจารย์ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ

Page 3 of 3

Dek Triam Dek Dee -Sponsors

 

TU38
PairTumrong
Image 0cc6236

 

Image 7994f0b


Image a29f4cd

Image fc931fb


Image 0231788

 

Image 030b3c3

 

Image d5d699f

Image eea9ffa 

 

ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๘
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๓๙
ชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมรุ่น ๔๐


ทพญ.เสาวนีย์ มิตตะธรรมกูล ต.อ.๓๘
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๗ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๔๒
นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๘๒๒ 

นักเรียนเก่ารุ่น ๓๘ ห้อง ๗๑๒

นักเรียนเก่า บาสฯ รุ่นเดอะ
บริษัท งามวงศ์วานการช่าง จำกัด

บจก.เขาน้ำฟ้า โดยคุณนฤมล ศิริวัฒน์ ตอ.๓๘

โดย คุณธวัชชัย ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณ ณิยะดา จ่างตระกูล ต.อ. ๓๘
คุณสมยศ โสภณพงษ์ ต.อ.๓๘
คุณวิชัย สุทธิสัญญาพันธ์ ต.อ.๓๘ ห้อง ๘๒๒
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อิตุัลไทย จำกัด
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บ. ITEC จำกัด
บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเตอร์เน็ต จำกัด
 
คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ ตอ. ๓๘ ห้อง ๘๒๒
คุณประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์ ตอ.๓๘
คุณภคพล นันทมงคลกุล ตอ.๓๘