Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณสุทธิพล ทวีชัยการ (เตรียมอุดมรุ่น 39)

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
(เตรียมอุดมรุ่น 39)
ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(คณะกรรมการ ปปง.)
ให้เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อ 11 กค 2559