Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

ขอแสดงความยินดีกับ นายปริญญา ยมะสมิต ตอ.39

Typography

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ นายปริญญา ยมะสมิต เตรียมอุดมรุ่น 39 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560