Sidebar

Magazine menu

17
Tue, May

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูถัมภ์ นางนฤมล ศิริวัฒน์ ได้มอบแผนผังอาณาบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดม....

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระ ๒๕๕๘-๒๕๕๙  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  ... อ่านต่อ