ประชุมคณะกรรมการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ณ ห้องอเนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์