Sidebar

Magazine menu

24
Mon, Jan

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันพฤหัสที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยสรุปคร่าวๆ
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้ ณ จุดคัดกรองหน้าหอประชุมฯ ก่อนเข้าประชุม ลงทะเบียน รับคูปองบุฟเฟ่ต์อาหารกล่อง ของหวาน และของว่างเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙ รับประทานอาหารก่อนเข้าร่วมประชุม
การจัดที่นั่งประชุมจะจัดเป็นแถวเว้นแถว ที่นั่งเว้นที่นั่ง ตามมาตรการ (Social distancing)
๑๗.๓๐ น. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหารฯ วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ขึ้นกล่าว อาเศียรวาท ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประชุมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
จากนั้นการประชุมเป็นไปกำหนดการและวาระการประชุม
-นายกสมาคมฯมอบทุนให้กองทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-นายกสมาคมฯมอบทุนให้กองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่าฯ
อาจารย์ หม่อมหลวง ปลุกปลื้ม มาลากุล ศรีประเสริฐ เตรียมอุดมรุ่นที่ 18 ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ช่วยดำเนินการในเรื่อง การขยายการให้ความช่วยเหลือดูแล อาจารย์เก่าที่เป็นคนไข้ติดเตียงให้มากขึ้นด้วย จึงฝากให้คณะกรรมการบริหาร สนตอ.วาระต่อไปรับไปพิจารณาหาทางช่วยเหลือเพิ่มเติม
-นายกสมาคมฯ รับมอบถังขยะ 15 ชุด ชุดละ 3 ถัง ที่ได้รับบริจาคจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ
-นายกสมาคมฯมอบทุนให้กองทุนนักเรียนเก่าฯ
ที่ประชุมใหญ่ ได้ดำเนินการประชุมไปตามวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี
ที่ประชุมมีมติรับรอง
วาระที่ ๓ รายงานกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ระหว่างสิงหาคม ๒๕๖๒ – กรกฏาคม ๒๕๖๓
นายกสนตอ.วาระ๒๕๖๒-๒๕๖๓ แถลงกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาตลอดวาระพร้อมส่งมอบวาระและกล่าวขอบคุณ กิจกรรมต่างๆตลอดวาระ ผ่านสื่อ วีดีทัศน์
วาระที่ ๔ รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
ที่ประชุม มีมติรับรอง
วาระที่ ๕ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคม วาระ ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ทีประชุมได้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีเดิม ผู้แทน คุณนิ่มวิบูลย์ บุญสมบัติ ต.อ.๗ ผู้สอบบัญชีได้แจ้งในที่ประชุมว่า คุณนิ่มวิบูลย์ ขอไม่รับค่าตอบแทน เหมือนเดิม จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
วาระที่ ๖ พิจารณาแก้ไข ระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ประชุมมีมติ แก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคม ฯ ให้สอดคล้อง กับ พรก. การประชุม ผ่านสื่ออีเล็คโทรนิกส์
วาระที่ ๗ เลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทพ.สมยศ นะลำเลียง ว่าที่ ว่าที่นายกสนตอ.คนใหม่ แนะนำตัวและกล่าววิสัยทัศน์ผ่านสื่อ วีดีทัศน์
ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมยศ นะลำเลียง ขึ้นเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
พิธีส่งมอบงาน และ แสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้ แก่ นายกสมาคมฯคนใหม่ และถ่ายภาพร่วมกัน
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดิมในวาระต่อไป
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯวาระ๒๕๖๒-๒๕๖๓
ปชส สนตอ วาระ ๒๕๖๒-๒๕๖๓