Sidebar

Magazine menu

30
Tue, Nov

"นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา" ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

"นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา" ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี

    เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่ท่านอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน พวกเราชาวเตรียมอุดมให้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานและเป็นคนดีของสังคม  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา แด่ท่านอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอน พวกเราชาวเตรียมอุดมให้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การงานและเป็นคนดีของสังคม  
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเตรียมอุดมทุกท่าน มาร่วมกันแสดงมุทิตาจิต แด่ท่านอาจารย์อาวุโส ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ